Profession fiskeriteknolog inden for fiskeopdræt

Fiskeriteknologer inden for fiskeopdræt er specialiserede i opdræt af voksende akvatiske arter, især i fodrings-, vækst- og bestandsforvaltningsprocesser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Beredskabsplaner i tilfælde af undslupne dyr

  Procedurer, der skal følges i tilfælde af undslupne dyr fra bursystemer.

 • Registrering af hændelser og ulykker

  Metoder til indberetning og registrering af hændelser og ulykker på arbejdspladsen.

 • Vækstvurderingsmetoder

  De forskellige metoder, der anvendes til at evaluere væksten af de vigtigste dyrkede arter.

 • Programmer til planlægning af akvakulturproduktion

  Funktionsprincipper og anvendelse af software til planlægning af akvakulturproduktionen.

 • Vandstrømme

  Forstå indvirkningen af vandstrømme på fiskebrug i bure, damme, laguner og floder.

 • Fiskerimetoder

  Kendskab til tidssvarende fiskerimetoder.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Virkninger af opdræt og høst på akvatiske ressourcer

  Kende følgerne af landbrug og høst på akvatiske ressourcer, fisk, bløddyr og skaldyr.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Fiskesortering

  Metode for, hvordan fisk klassificeres efter deres forskellige karakteristika: specifikation, størrelse, kvalitet og tilstand.

 • Udstyr til dyrkning af akvatiske organismer

  Forståelse af tegninger og planer over udstyr til dyrkning af vandorganismer

 • Bestemmelser om fiskevelfærd

  De regler, der gælder for fiskerimetoder, og som sikrer fiskenes velfærd.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med spildevandsrensning

  Føre tilsyn med spildevandsrensning i henhold til miljøbestemmelser.

 • Beregne vækstrate for akvatiske ressourcer

  Beregne og prognosticere vækstrater. Overvåge og vurdere vækst og biomasse under hensyntagen til dødeligheden baseret på forskellige metoder til vækstvurdering.

 • Overvåge anvendelsen af ressourcer i produktionen

  Observere og kontrollere anvendelsen af ressourcer såsom fødevarer, ilt, energi og vand i produktionsprocessen.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Udvikle sundhedsprogrammer for besætninger

  Udvikle et program for sundhed og velfærd for de vandbaserede ressourcer, der kultiveres, i samråd med fiskesundhedsspecialister

 • Overvåge fodersystemer

  Sørge for, at fodermidlerne, fodringssystemet og overvågningsinstrumenterne fungerer. Analysere feedback fra instrumenterne.

 • Udvikle sundheds- og velfærdsplaner for fisk

  Udvikle en plan, der opregner risici, som skyldes udendørs faktorer, såsom rovdyr og skadedyr.

 • Føre tilsyn med affaldsbortskaffelse

  Overvågne bortskaffelsen af biologisk affald og kemikalieaffald i henhold til bestemmelser.

 • Håndtere vandstrømme og -opdæmninger

  Håndtere vandstrømme og -opdæmninger i damme, laguner og sluser.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Håndtere veterinære nødsituationer

  Håndtere uforudsete hændelser vedrørende dyr og omstændigheder, der kræver en hurtig indsats på en passende professionel måde.

 • Føre tilsyn med skadedyrs- og sygdomsbekæmpelse

  Undersøge for skader forårsaget af skadedyr, bestille pesticider efter behov og inden for et givet budget, føre tilsyn med blanding og anvendelse af pesticider, føre fortegnelser over anvendelsen af pesticider.

 • Lede arbejdet

  Føre tilsyn med, lede og planlægge arbejdet for hold eller enkelte holdmedlemmer. Opstille tidsplaner og sikre, at de overholdes.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Sikre efterlevelse af krav til bursikkerhed

  Sikre, at personalet efterlever kravene til bursikkerhed.

 • Planlægge akvatiske ressourcer til fodersystemer

  Sørge for, at de akvatiske ressourcer anvendes til fodersystemer, idet der tages hensyn til begrænsninger i fiskeopdrættet; opstille fodersystemer, kontrollere fiskenes adfærd under fodring og betjene computerstyrede fodersystemer.

 • Samarbejde med fagfolk på dyreområdet

  Samarbejde med dyrlæger og andre dyrerelaterede fagfolk gennem kommunikation af dyreoplysninger, journaler og sammenfattende rapporter mundtligt eller via skriftlig eller elektronisk overførsel.

 • Vedligeholde akvakulturudstyr

  Overvåge og vedligeholde akvakulturudstyr og -maskiner, f.eks. indeslutningssystemer, løftemateriel, transportredskaber, desinfektionsudstyr, varmeudstyr, iltningsudstyr, elektrisk udstyr, airliftpumper, dykpumper, vakuumpumper.

 • Vurdere vandkvalitet i bure

  Analysere vandets kvalitet ved bl.a. at overvåge temperaturen og iltindholdet.

 • Identificere risici på akvakulturanlæg

  Identificere farer og vurdere risici for sundheden og sikkerheden i akvakulturanlæg.

 • Implementere nødplaner for undslupne dyr

  Udføre nødplaner for dyr undsluppet fra bure. Udføre indfangning af undslupne fisk.

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Implementere systemer til fodring af finnefisk

  Implementere systemer til daglig fodring af finnefisk med hensyntagen til miljøvariationer. Kontrollere, at fodringssystemerne følges, via nøjagtig implementering af fodringsprocedurerne. Gennemføre tilpasninger af fodringssystemerne for at tage hensyn til udsving i produktionen og variationer i miljøforholdene. Kontrollere specialiserede fodringssystemer for at understøtte bestemte produktionskrav. Undersøge ændringer i spiseadfærd for at fastslå årsagen og de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

 • Sikre efterlevelse af akvakulturstandarder

  Sikre, at driften overholder standarderne for bæredygtig akvakultur.

 • Forvalte produktionen af akvatiske ressourcer

  Oprette et regneark for bestandsproduktion og foderbudget (fodring, vækst, biomasse, dødelighed, FCR, høst). Overvåge og vedligeholde ressourceproduktionen.

Source: Sisyphus ODB