Profession fiskeriteknolog inden for høst af fisk

Fiskeriteknologer inden for høst af fisk kontrollerer operationer vedrørende høst af akvatiske organismer, hvilket indebærer forståelse og viden om teknikker og udstyr, der bruges i høstprocesser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fiskesortering

  Metode for, hvordan fisk klassificeres efter deres forskellige karakteristika: specifikation, størrelse, kvalitet og tilstand.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Fiskerimetoder

  Kendskab til tidssvarende fiskerimetoder.

 • Fiskeanatomi

  Studiet af fiskearters form og morfologi.

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

 • Bestemmelser om fiskevelfærd

  De regler, der gælder for fiskerimetoder, og som sikrer fiskenes velfærd.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

Færdigheder

 • Udvikle sundhedsprogrammer for besætninger

  Udvikle et program for sundhed og velfærd for de vandbaserede ressourcer, der kultiveres, i samråd med fiskesundhedsspecialister

 • Udvikle driftsplan for at mindske risici inden for akvakultur

  Udarbejde en forvaltningsplan for at mindske risikoen for skadedyr, rovdyr og sygdomme. Overvåge gennemførelsen af planen, navnlig sygdomsforebyggende foranstaltninger, i hele akvakulturanlægget.

 • Samarbejde med fagfolk på dyreområdet

  Samarbejde med dyrlæger og andre dyrerelaterede fagfolk gennem kommunikation af dyreoplysninger, journaler og sammenfattende rapporter mundtligt eller via skriftlig eller elektronisk overførsel.

 • Udarbejde sundhedsdokumentation

  Udarbejde sundhedsdokumenter til forsendelse af fisk, bløddyr, skaldyr eller andre.

 • Støtte diagnosticering af dyr

  Forberede udstyr og dyr til veterinærprøver. Udføre eller støtte indsamling af prøver. Opbevare prøver fra dyr til analyse og meddele resultaterne heraf. Sørge for pleje af det dyr, der skal undersøges.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Estimere høstomkostninger

  Give et rimeligt skøn af det nødvendige høstudstyr, udarbejde nøjagtige høstskøn og arbejde inden for de tildelte budgetter.

 • Vedligeholde klassificeringsudstyr

  Opstille udstyr og områder for effektiv klassificering af fisk i overensstemmelse med krav. Vedligeholde udstyret, så det er i funktionsdygtig stand under hele klassificeringsprocessen. Rense og opbevare udstyret efter brug.

 • Anvende fiskemetoder

  Anvende fiskemetoderne effektivt og på en måde, der minimerer den stress, der forårsages for fisk. Flå fiskene på en human måde.

 • Vedligeholde fiskeriudstyr

  Rengøre og lagre fiskeriudstyr efter brug.

 • Opsætte fiskeriudstyr

  Opsætte fiskeriudstyr til effektiv slagtning af fisk og efterfølgende oplagring.

 • Give veterinærmedicin under professionel vejledning

  Give veterinærlægemidler under dyrlægekontrol.

 • Levere uddannelse

  Sørge for uddannelse og orientering af nye teammedlemmer eller overdrage denne opgave til et behørigt erfarent teammedlem.

 • Føre tilsyn med høstarbejde

  Overvåge høstprocessen på kunders gårde og drøfte, hvordan teamet kan forbedre deres drift og løse problemer. Drøfte evt. nye idéer, de har.

 • Inspicere akvakulturudstyr

  Inspicere akvakulturredskaber og -maskiner for at sikre, at de fungerer korrekt.

 • Forebygge arbejdsulykker

  Anvende specifikke risikovurderingsforanstaltninger til forebyggelse af risici og trusler på arbejdspladsen.

 • Sikre efterlevelse af akvakulturstandarder

  Sikre, at driften overholder standarderne for bæredygtig akvakultur.

 • Forberede akvatiske dyr til indfangning

  Sortere fisk, bløddyr, krebsdyr manuelt og ved anvendelse af udstyr til forberedelse af høst.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

 • Sikre efterlevelse af krav til bursikkerhed

  Sikre, at personalet efterlever kravene til bursikkerhed.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Identificere lovkrav

  Gennemføre forskning vedrørende gældende retlige og normative procedurer og standarder, analysere og udlede retlige krav, der gælder for organisationen, dens politikker og produkter.

 • Bistå ved almindelige procedurer i dyrlægepraksis

  Bistå dyrlæger ved at gøre både dyret og udstyret klart til medicinske procedurer og ved at yde pleje og støtte til det dyr, der gennemgår en medicinsk procedure.

Source: Sisyphus ODB