Profession forankringsmedarbejder ved fiskeopdrætsanlæg

Forankringsmedarbejdere ved fiskeopdrætsanlæg betjener højt specialiseret udstyr med henblik på at fortøje bure på faste stationer, drivende bure eller endog selvdrevne og undersøiske bure. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Rebtovhåndtering

  Rebtovhåndtering, som vedrører anbringelse af knuder og splejsning.

 • Globalt maritimt nød- og sikkerhedssystem

  Internationalt aftalte sikkerhedsprocedurer, udstyrstyper og kommunikationsprotokoller, der anvendes til at øge sikkerheden og gøre det lettere at redde nødstedte skibe, søfartøjer og fly.

 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

  Regler og procedurer vedrørende sikkerhed, sundhed og velfærd for mennesker på deres arbejdsplads. 

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Maritimmeteorologi

  Videnskabeligt forskningsområde, der vedrører udlægningen af meteorologiske data og deres anvendelse inden for søfartssikkerhed.

Færdigheder

 • Klargøre udstyr til fiskefangst

  Forberede udstyr til fiskefangst og faciliteter til effektiv slagtning af fiskene og efterfølgende oplagring.

 • Sørge for korrekt tid

  Tage tid ofte ved hjælp af et ur eller stopur.

 • Håndtere fiskeriaffald

  Bortskaffelse af affald, blod og fisk af ringere kvalitet i henhold til affaldshåndteringsprocedurer.

 • Oplagre fisk i holdetanke

  Oplagre fisk i holdetanke og bevare god miljømæssig stand i holdetanken.

 • Udføre transport af fisk

  Kunne manuelt løfte, overføre, positionere og anbringe en last ved hjælp af løfteredskaber som f.eks. gaffeltrucks, spil, søkraner og andet. Kunne betjene udstyr til transport af fisk, skaldyr, krebsdyr m.v., f.eks. til lastvogne, traktorer, anhængere, transportører osv.

 • Betjene beredskabsudstyr

  Benytte nødudstyr og -redskaber såsom brandslukkere, stopklodser til hjul, lommelygter og advarselsskilte.

 • Bistå ved udskiftning af net i bure

  Bistå ved udskiftning af net i bure og reparation af fuglenet.

 • Klargøre fiskeriudstyr

  Arrangere fiskeredskaber og skibsdæk til vellykkede fangstaktiviteter. Koordinere besætningen i forbindelse med denne aktivitet.

 • Håndtere netbure

  Udføre rensning, tørring og oplagring af fjernede netbure.

 • Udføre vagtopgaver under skibsfartsoperationer

  Holde vagt under operationer til søs med henblik på at foregribe begivenheder og potentielle risici.

 • Rengøre bure

  Rengøre bure effektivt og fjerne døde fisk fra overfladen.

 • Vedligeholde udstyr i akvakulturbure

  Sørge for vedligeholdelse af akvakulturudstyr ved at udføre opgaver som f.eks. at rengøre flydere og arrangere reb i bure.

 • Klargøre fiskebehandlingsanlæg

  Klargøre fiskebehandlingsanlæg for effektivt at isolere kontaminerede fisk under behandlingen. Kontrollere anvendelsen af behandlinger for at undgå kontaminering af andre bestande, beholdere og miljøet generelt.

 • Indsamle levende fisk

  Indsamle fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, som fiskene udsættes for, og undgå at fiskene undslipper.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Navigation til vands

  Sikre, at et fartøj medtager opdaterede og tilstrækkelige kort og passende søkort. Lede processen med udarbejdelse af rejserapporten, fartøjets gennemløbsplan, daglige positionsmeldinger og pilotoplysningsskemaet.

 • Indsamle oplysninger om vækstrate

  Indsamle oplysninger om vækstraten hos dyrkede, akvatiske arter.

 • Indsamle fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle fiske- og skaldyrsprøver til diagnosticering, der foretages af specialister i fiskesygdomme.

 • Klargøre små fartøjer til drift

  Klargøre til besætningsbetjening af små fartøjer, både med og uden licens.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Overvåge fødeoptagelsesadfærd

  Overvåge husdyrs fødeoptagelsesadfærd. Indsamle oplysninger om dyrenes vækst og vækstprognoser. Overvåge og vurdere biomasse også med hensyn til dødelighed.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Kommunikere via det globale maritime nød- og sikkerhedssystem

  Sende en alarm i tilfælde af en nødsituation ved hjælp af en af de forskellige GMDSS-radiosystemer, så alarmen har en meget høj sandsynlighed for at blive modtaget af redningsmyndighederne i land og/eller andre fartøjer i området.

 • Foretage sikkerhedsinspektioner om bord

  Udføre sikkerhedsinspektioner om bord; identificere og fjerne potentielle trusler mod skibets besætnings fysiske integritet.

 • Klargøre fisketanke

  Forberede fisketanke til at modtage fisk. Svømme igennem dem for at inspicere dem.

 • Følge procedurer i tilfælde af alarm

  Følge sikkerhedsprocedurer i tilfælde af alarm, handle i overensstemmelse med virksomhedens instruktioner og procedurer.

 • Indsamle døde fisk

  Indsamle døde fisk i modtagelsesmiljøer såsom tanke og bure.

 • Indsamle akvatiske ressourcer

  Indsamle yngel og tang samt skaldyr eller andre vandlevende dyr (dvs. krebsdyr og pighuder) eller vegetabilsk ressource. Anvende det relevante udstyr afhængigt af arten.

 • Vurdere vandkvalitet i bure

  Analysere vandets kvalitet ved bl.a. at overvåge temperaturen og iltindholdet.

 • Overføre fisk

  Overføre fuldvoksne fisk til et vandområde ved hjælp af en tanklastvogn.

 • Bruge navigationspunkter til søs

  Benytte navigationsudstyr til søs, f.eks. kompas eller sekstant, eller navigationshjælpemidler, som f.eks. fyrtårne eller bøjer, radar, satellit- og computersystemer, således at fartøjer kan sejles på vandveje. Arbejde med de seneste diagrammer/kort, meddelelser og publikationer for at fastlægge et fartøjs nøjagtige position.

 • Være meget sikkerhedsbevidst

  Sikre stor opmærksomhed omkring sikkerhed, bruge personlige værnemidler, kommunikere med medarbejdere og rådgive om sundhed og sikkerhed.

 • Betjene små fartøjer

  Betjene små fartøjer, der anvendes til transport og fodring.

 • Vedligeholde net

  Udskifte trådbure og reparere fuglenet.

Source: Sisyphus ODB