Profession kurator i zoo

Kuratorer i zooer er sædvanligvis mellemledere inden for en institution. En stor del af deres arbejde omfatter tilsyn, forvaltning og udvikling af dyrebestanden. Dette vedrører ofte husdyrhold og dyrevelfærdspolitik, erhvervelse og disponering af zoodyr og udvikling af nye udstillinger. Zooer erhverver normalt dyr gennem avlsprogrammer i fangenskab. Indsamling, handel og transport af dyr i zooer reguleres af statslige myndigheder og styres gennem zoosammenslutninger. Følgelig fungerer kuratorer i zooer som bindeled mellem disse instanser og selve den zoologiske have. Derudover spiller de en aktiv rolle i forvaltningen af zooen og alle former for programmer for opdræt i fangenskab.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyreavlsprogrammer

  Principper, der er relevante for forvaltningen af avlsprogrammer, såsom populationsgenetik og demografiske forhold, national og international lovgivning, politikker og procedurer i brancherelevante organisationer eller sammenslutninger.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Dyreevolution

  Dyrenes evolutionære historie og arternes udvikling og deres adfærd gennem domesticering.

 • Regler for zoologiske haver

  Nationale, regionale og internationale forskrifter vedrørende zoologiske haver.

 • Budgetprincipper

  Principperne for udarbejdelse af overslag over og planlægning af erhvervsaktiviteter, udarbejdelse af det almindelige budget og udarbejdelse af rapporter.

 • Dyrs fysiologi

  Undersøgelse af dyrs mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokemiske funktion samt deres organer og celler.

 • Dyreanatomi

  Studiet af dyrekropsdele, deres struktur og dynamiske forhold alt efter den specifikke profession.

 • Rekreative aktiviteter

  Området for og kendetegnene ved de rekreative aktiviteter for kunderne.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Anvendt zoologi

  Videnskaben, der omhandler anvendelse af dyrs anatomi, fysiologi, økologi og adfærd i en given praktisk kontekst.

 • Anskaffelse af dyr

  Relevante juridiske, anbefalede og etiske overvejelser i forbindelse med erhvervelse og anbringelse af dyr.

Færdigheder

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Organisere zoologiske udstillinger

  Tilrettelægge zoologiske udstillinger og udstilling af levende dyr og zoologiske samlinger.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Aftale møder

  Fastsætte og planlægge professionelle aftaler og møder for kunder eller overordnede.

 • Sikre gæsters sundhed og sikkerhed

  Træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at et publikum eller en person, der besøger en aktivitet, er fysisk sikker. Forberede foranstaltninger i tilfælde af en nødsituation. Yde førstehjælp og lede nødevakueringer.

 • Uddelegere aktiviteter

  Uddelegere aktiviteter og opgaver til andre efter evne, niveau af forberedelse, kompetence og juridisk rækkevidde. Sørge for, at folk forstår, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det.

 • Fastlægge daglige prioriteter

  Fastlægge daglige prioriteter for personale; håndtere en arbejdsmængde med flere opgaver effektivt.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Fastsætte politikker for organisationen

  Deltage i tilrettelæggelsen af organisatoriske politikker, der omfatter spørgsmål som deltagerberettigelse, programkrav og programfordele for brugerne af tjenesterne.

 • Behandle dyr

  Foretage medicinske indgreb hos dyr, herunder gennem behandlinger, indgivelse af lægemidler og helbredsvurdering.

 • Samarbejde effektivt med andre organisationer på dyreområdet

  Udvikle og opretholde forbindelser med andre organisationer såsom velgørende organisationer, statslige organer, NGO'er og repræsentative organer i forbindelse med fremme af dyresundhed og -velfærd. Kommunikere veterinærprincipper og operere inden for tværfaglige team bestående af personer med forskellig videnskabelig og administrativ viden.

 • Sikre personalets sundhed og sikkerhed

  Fremme og opretholde en kultur for sundhed og sikkerhed blandt personalet ved at opretholde politikker og procedurer for beskyttelse af sårbare deltagere og om nødvendigt tage sig af mistanke om eventuelt misbrug.

 • Administrere logistik

  Etablere logistiske rammer for transport af varer til kunder og for modtagelse af udbytte, gennemføre og følge op på de logistiske processer og retningslinjer.

 • Koordinere arrangementer

  Lede arrangementer ved at styre budget, logistik, support til arrangement, sikkerhed, beredskabsplaner og opfølgning.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Udvikle rekreationsprogrammer

  Udarbejde planer og politikker, der har til formål at levere de ønskede rekreative aktiviteter til en målgruppe eller i et lokalområde.

 • Lede arbejdet

  Føre tilsyn med, lede og planlægge arbejdet for hold eller enkelte holdmedlemmer. Opstille tidsplaner og sikre, at de overholdes.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Være formand for et møde

  Være formand for et møde af en gruppe mennesker med henblik på at udarbejde planer og beslutninger, som virksomheden gennemfører.

 • Føre tilsyn med dyrepasning

  Føre tilsyn med alle aspekter af dyrepasning.

 • Administrere rekreativ facilitet

  Forvalte den daglige drift af en kulturfacilitet. Organisere alle aktiviteter og koordinere de forskellige afdelinger i en kulturfacilitet. Udarbejde en handlingsplan og tilvejebringe de nødvendige midler.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Rådgive om køb af dyr

  Rådgive kunder og købere om køb af dyr.

 • Vurdere mulighederne for samarbejde mellem personer og dyr

  Sikre arbejdsmæssig harmoni mellem mennesker og dyr med hensyn til fysiske egenskaber, kapacitet, temperament og potentiale.

 • Fremme rekreative aktiviteter

  Fremme gennemførelsen af rekreative programmer i et fællesskab samt rekreative tjenester, der ydes af en organisation eller institution.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udvikle politikker for kontrol med zoonotiske sygdomme

  Gennemføre forskning og udarbejde politik, retningslinjer og strategier for bekæmpelse af zoonotiske og fødevarebårne sygdomme.

 • Forvalte driftsbudgetter

  Udarbejde, overvåge og tilpasse driftsbudgetterne sammen med den økonomiske/administrative leder/personalet i det kunstneriske institut/enhed/projekt.

 • Vedligeholde katalog over samling

  Beskrive, lave fortegnelser over og katalogisere poster i indsamlingen.

 • Lede personale i zoologisk have

  Lede personale i zoologisk have, herunder personale på alle niveauer og/eller dyrlæger og/eller undervisere og/eller gartnere.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Planlægge rekreative faciliteter

  Planlægge brug af rekreative faciliteter.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Læse rapporter fra zoologiske haver

  Læse og behandle rapporter fra zoologer og andre zoologiske fagpersoner samt indsamle oplysninger til brug for zoologiske haver.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

Source: Sisyphus ODB