Profession leder af oversættelsesbureau

Ledere af oversættelsesbureauer fører tilsyn med leveringen af oversættelsestjenester. De koordinerer arbejdet i et team af oversættere, der oversætter skriftligt materiale fra et sprog til et andet. De sikrer tjenestens kvalitet og oversættelsesbureauets administration.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kvalitetsstandarder

  Nationale og internationale krav, specifikationer og retningslinjer for at sikre, at produkter, tjenester og processer er af god kvalitet og er egnede til formålet.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Styring af kunderelationer

  Kundeorienteret styringstilgang og grundlæggende principper for vellykkede kunderelationer, der fokuserer på interaktioner med kunder såsom teknisk support, kundeservice, eftersalgsservice og direkte kommunikation med kunden.

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Kontorsoftware

  Egenskaberne og funktionsmåden af softwareprogrammer til kontoropgaver såsom tekstbehandling, regneark, PP-præsentationer, e-mail og database.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

Færdigheder

 • Bruge rådgivningsteknikker

  Rådgive kunder i forskellige personlige eller faglige anliggender.

 • Levere skriftligt indhold

  Kommunikere information i skriftlig form via digitale eller trykte medier alt efter målgruppens behov. Strukturere indholdet i henhold til specifikationer og standarder. Anvende grammatiske og retstavningsregler.

 • Udvikle en oversættelsesstrategi

  Udføre forskning for bedre at forstå emnet og formulere de rette spørgsmål for at få de nødvendige oplysninger.

 • Forhandle forlig

  Forhandle med forsikringsselskaber og skadeanmeldere med henblik på at fremme en aftale om et forlig, som forsikringsselskabet skal stille til rådighed for ansøgeren, såsom dækning af reparationsomkostninger i forbindelse med skader, under hensyntagen til bedømmelsesrapporterne og dækningsvurderingen.

 • Følge en etisk kodeks for oversættelse

  Udføre oversættelse i overensstemmelse med anerkendte etiske principper. Dette omfatter retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed. Du skal ikke dømme eller lade personlige meninger påvirke oversættelsens eller tolkningens kvalitet.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Oversætte forskellige teksttyper

  Forstå arten af den tekst, der skal oversættes, f.eks. handels- og industridokumentation, personlige dokumenter, journalistik, romaner, kreative tekster, certifikater, offentlig dokumentation og videnskabelige tekster.

 • Følge kvalitetsstandarder for oversættelse

  Overholde vedtagne standarder, såsom den europæiske standard EN 15038 og ISO 17100 for at sikre, at kravene til udbydere af sprogtjenester opfyldes, og sikre ensartethed.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Vedligeholde ajourført faglig viden

  Regelmæssigt deltage i undervisningsworkshopper, læse professionelle publikationer og deltage aktivt i faglige sammenslutninger.

 • Korrekturlæse en tekst

  Læse en tekst grundigt, søge efter, gennemgå og rette fejl for at sikre, at indholdet er klart til offentliggørelse.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Benytte informationskilder

  Se i de relevante informationskilder med henblik på at finde inspiration, uddanne dig selv i bestemte emner og indhente baggrundsinformation.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Forstå det materiale, der skal oversættes

  Læse og analysere indholdet og temaerne i det materiale, der skal oversættes. Oversætteren skal forstå, hvad der skrives, for at kunne oversætte indholdet bedst muligt. Det er ikke altid muligt at oversætte ord for ord, og oversætteren skal navigere igennem det sprog, der passer bedst til tekstens betydning.

 • Vurdere kvalitet af tjenesteydelser

  Afprøve og sammenligne forskellige varer og tjenesteydelser for at vurdere deres kvalitet og give detaljerede oplysninger til forbrugerne.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Påtage sig ansvaret for ledelsen af en virksomhed

  Påtage sig et ansvar, der indebærer drift af en virksomhed, idet der gives prioritet til ejernes interesser, den samfundsmæssige forventning og medarbejdernes velfærd.

 • Forhandle kontrakter med serviceudbydere

  Tilrettelægge aftaler med serviceudbydere vedrørende indkvartering, transport og fritidsaktiviteter.

 • Mestre sprogregler

  Beherske teknikker og praksis inden for de sprog, der skal oversættes. Dette omfatter både dit eget modersmål og fremmedsprog. Kende gældende standarder og regler og identificere de rigtige udtryk og ord til anvendelse.

 • Gennemgå oversættelser

  Læse oversættelser grundigt for at sikre nøjagtighed og opfyldelse af formålet.

 • Bevare den oprindelige tekst

  Oversætte tekster uden tilføjelse, ændring eller udeladelse af noget. Sørge for, at sende det oprindelige budskab bringes videre. Lad være med at udtrykke dine egne følelser og meninger.

Source: Sisyphus ODB