Profession leder af pensionskasse

Ledere af pensionskasser koordinerer pensionsordninger med henblik på at udbetale pensionsydelser til enkeltpersoner eller organisationer. De sikrer den daglige udnyttelse af pensionsfonden og fastlægger den strategiske politik for udvikling af nye pensionspakker.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Pensionstyper

  De typer af månedlige beløb, der udbetales til en pensionist, såsom beskæftigelsesbaserede pensioner, sociale og statslige pensioner, invalidepensioner og private pensioner.

 • Offentlige socialsikringsprogrammer

  De forskellige områder af socialsikring, der stilles til rådighed af regeringen, borgernes forskellige rettigheder, hvilke fordele der er til rådighed, reglerne for socialsikring, og de forskellige situationer, de gælder i.

 • Socialsikringslovgivning

  Lovgivning om beskyttelse af fysiske personer og tilvejebringelse af støtte og ydelser, f.eks. sygesikring, arbejdsløshedsunderstøttelse, socialprogrammer og andre offentlige sociale ydelser.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

 • Procedurer i personaleafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for en organisations HR-afdeling, såsom ansættelse, pensionssystemer og personaleudviklingsprogrammer.

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

Færdigheder

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Udvikle programmer for fastholdelse af medarbejdere

  Planlægge, udvikle og gennemføre programmer, der har til formål at sikre, at medarbejderne er så tilfredse som muligt Herved sikres medarbejdernes loyalitet.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Kommunikere med støttemodtagere

  Kommunikere med enkeltpersoner eller organisationer, der er berettiget til ydelser i form af midler eller andre rettigheder, med henblik på at indhente oplysninger om procedurerne for at sikre, at modtagerne får de fordele, de har ret til, og give yderligere oplysninger.

 • Udvikle pensionsordninger

  Udvikle ordninger, der giver enkeltpersoner pensionsydelser, under hensyntagen til de finansielle risici for den organisation, der leverer ydelserne, og de potentielle vanskeligheder ved gennemførelsen.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

 • Analysere forsikringsbehov

  Indhente oplysninger om en kundes forsikringsbehov og tilvejebringe oplysninger og rådgivning om alle tænkelige forsikringsmuligheder.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Evaluere træning

  Vurdere træningens resultater og -mål, kvaliteten af undervisningen og give gennemsigtig åben feedback til undervisere og praktikanter.

 • Identificere de nødvendige menneskelige ressourcer

  Fastslå, hvor mange medarbejdere der skal til for at gennemføre et projekt og få tildelt dem i skabelses-, produktions-, kommunikations- eller administrationsteam.

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

 • Fremme ligestilling mellem kønnene i forretningsmæssige sammenhænge

  Øge bevidstheden om og føre kampagne for ligestilling mellem kønnene ved vurdering af deres deltagelse i stillingen og de aktiviteter, der udføres af virksomheder og erhvervsliv som helhed.

 • Organisere personaleevaluering

  Tilrettelægge den overordnede personaleevalueringsproces.

 • Rådgive om sociale ydelser

  Rådgive borgere om statsregulerede ydelser, som de er berettiget til, såsom arbejdsløshedsunderstøttelse, familieydelser og andre sociale sikringsydelser.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

Source: Sisyphus ODB