Profession leder af tolkebureau

Ledere af tolkebureauer fører tilsyn med driften ved levering af tolkningstjenester. De koordinerer det arbejde, der udføres af et tolkehold, som forstår og tilpasser mundtlig kommunikation fra et sprog til et andet. De sikrer tjenestens kvalitet og tolkebureauets administration.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Stavning

  Regler vedrørende ordenes stavning.

 • Grammatik

  Sættet af strukturelle regler for sætninger, ordforbindelser og ord på et givet naturligt sprog.

 • Tolkemetoder

  Forskellige måder at oversætte et sprog på mundtligt, f.eks. simultantolkning, konsekutivtolkning, relætolkning, hvisketolkning eller dialogtolkning.

 • Styring af kunderelationer

  Kundeorienteret styringstilgang og grundlæggende principper for vellykkede kunderelationer, der fokuserer på interaktioner med kunder såsom teknisk support, kundeservice, eftersalgsservice og direkte kommunikation med kunden.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

Færdigheder

 • Tolke mellem to parter

  Konverter et talt sprog til et andet for at sikre kommunikationen mellem to parter, der ikke taler et fælles sprog.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Anvende grammatik- og retstavningsregler

  Anvende reglerne for retstavning og grammatik og sikre sammenhæng i tekster.

 • Følge en etisk kodeks for oversættelse

  Udføre oversættelse i overensstemmelse med anerkendte etiske principper. Dette omfatter retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed. Du skal ikke dømme eller lade personlige meninger påvirke oversættelsens eller tolkningens kvalitet.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Bevare fortrolighed

  Overholde de regler, der gælder for videregivelse af oplysninger, bortset fra til en anden bemyndiget person.

 • Mestre sprogregler

  Beherske teknikker og praksis inden for de sprog, der skal oversættes. Dette omfatter både dit eget modersmål og fremmedsprog. Kende gældende standarder og regler og identificere de rigtige udtryk og ord til anvendelse.

 • Udføre tovejs-tolkning

  Forstå og tolke mundtlige ytringer i begge retninger for et sprogpar og samtidig bibeholde talerens budskab.

 • Oversætte talt sprog konsekutivt

  Oversætte, hvad en taler siger, når talerne holder pause efter to eller flere sætninger, nøjagtigt og fuldstændigt på basis af dine notater. Taleren venter med at tale videre, til tolken er færdig.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Tale forskellige sprog

  Beherske fremmedsprog for at kunne kommunikere på et eller flere fremmedsprog.

 • Bevare betydningen af oprindelig tale

  Oversætte tale uden at tilføje, ændre eller udelade noget. Sørge for, at det oprindelige budskab formidles og ikke udtrykker dine egne følelser eller meninger. Arbejde for at beholde den tilsigtede betydning.

 • Oversætte talt sprog simultant

  Oversætte, hvad en taler siger, nøjagtigt og fuldstændigt med samme talehastighed uden forsinkelse.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Oversætte sproglige begreber

  Oversætte ét sprog til et andet. Matche ord og udtryk med deres modsvar på andre sprog, samtidig med at det sikres, at budskabet og nuancerne i den oprindelige tekst bevares.

 • Påtage sig ansvaret for ledelsen af en virksomhed

  Påtage sig et ansvar, der indebærer drift af en virksomhed, idet der gives prioritet til ejernes interesser, den samfundsmæssige forventning og medarbejdernes velfærd.

 • Udvikle en oversættelsesstrategi

  Udføre forskning for bedre at forstå emnet og formulere de rette spørgsmål for at få de nødvendige oplysninger.

 • Vurdere kvalitet af tjenesteydelser

  Afprøve og sammenligne forskellige varer og tjenesteydelser for at vurdere deres kvalitet og give detaljerede oplysninger til forbrugerne.

 • Have en god diktion

  Tale klart og præcist, så andre forstår nøjagtigt, hvad der siges. Udtale ord præcist, så man undgår fejl eller utilsigtet siger noget forkert.

Source: Sisyphus ODB