Profession licenschef

Licenschefer fører tilsyn med en virksomheds licenser og rettigheder vedrørende brug af dens produkter eller intellektuelle ejendom. De sikrer, at tredjeparter overholder bestemte aftaler og kontrakter, og forhandler med og opretholder forbindelser mellem de to parter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Intellektuel ejendomsret

  De forordninger, der regulerer rettighederne til beskyttelse af intellektuel ejendom mod ulovlig krænkelse.

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Aftalelov

  De retlige principper, der gælder for skriftlige aftaler mellem parter vedrørende udveksling af varer eller tjenesteydelser, herunder kontraktlige forpligtelser og opsigelse.

Færdigheder

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Sammenligne tilbudsgiveres bud

  Sammenlign forslag om tildeling af en kontrakt for at udføre bestemte job inden for en fastsat tidsramme.

 • Administrere licenstagerportefølje

  Håndtere data og filer for alle licenstagere, der anvender en virksomheds produkter, varemærker eller tjenesteydelser i henhold til en licensaftale.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende indkøb og aftaler

  Gennemføre og overvåge virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen om kontraktindgåelse og indkøb.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udvikle licensaftaler

  Sætte betingelser og vilkår for tildeling af begrænsede brugsrettigheder til ejendomme eller tjenester.

 • Fastlægge politikker for anvendelse

  Udarbejde, formidle og ajourføre politikker for anvendelse af licens. En politik for anvendelse bestemmer, hvad der er juridisk acceptabelt, og hvad der ikke er, og i hvilke tilfælde der er tale om piratvirksomhed.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Overvåge efterlevelse af licensaftaler

  Sikre, at licenstageren er bekendt med alle vilkår, retlige aspekter og fornyelse af den licens, der er blevet tildelt.

 • Forhandle om brugsrettigheder

  Forhandle med kunderne om de nøjagtige vilkår for, der skal sælges.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Udføre strategisk forskning

  Undersøge langsigtede muligheder for forbedring og planlægge foranstaltninger med henblik på at nå dem.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Overholde kodeks for god forretningsskik og -adfærd

  Være i overensstemmelse med og følge den etiske kodeks for adfærd, der fremmes af virksomheder i almindelighed. Sikre, at drift og aktiviteter overholder adfærdskodeksen og den etiske drift i hele forsyningskæden.

 • Administrere licensgebyrer

  Behandle og kontrollere licensgebyrer for en tjeneste/et produkt, der leveres i henhold til intellektuelle ejendomsrettigheder.

 • Have computerfærdigheder

  Udnytte computere, IT-udstyr og moderne teknologi på en effektiv måde.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

Source: Sisyphus ODB