Profession ligestillings- og inklusionschef

Ligestillings- og inklusionschefer udvikler politikker til at skabe forbedringer i henseende til positiv særbehandling, mangfoldighed og ligestilling. De informerer personalet i virksomhederne om betydningen af politikkerne og deres gennemførelse og rådgiver ledende medarbejdere i spørgsmål vedrørende virksomhedsklimaet. De udfører også vejlednings- og supportopgaver for medarbejderne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Personaleforvaltning

  De metoder og procedurer, der indgår i ansættelsen og udviklingen af medarbejdere med henblik på at sikre værdi for virksomheden samt personalebehov, fordele, konfliktløsning og sikring af et positivt virksomhedsklima.

 • Forvaltning af menneskelige ressourcer

  Funktionen i en organisation, der beskæftiger sig med ansættelsen af medarbejdere og optimeringen af medarbejdernes resultater.

 • Procedurer i personaleafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for en organisations HR-afdeling, såsom ansættelse, pensionssystemer og personaleudviklingsprogrammer.

 • Arbejdsmarkedslovgivning

  Lovgivning på nationalt eller internationalt plan, der regulerer arbejdsvilkår på forskellige områder mellem arbejdsmarkedets parter, såsom regeringen, arbejdstagere, arbejdsgivere og fagforeninger.

Færdigheder

 • Identificere sig med virksomhedens mål

  Handle til fordel for virksomheden og opnåelse af dens mål.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Koordinere driftsaktiviteter

  Synkronisere driftspersonellets aktiviteter og ansvarsområder for at sikre, at en organisations ressourcer anvendes mest effektivt med henblik på at nå de fastsatte mål.

 • Fastsætte inklusionspolitikker

  Udvikle og gennemføre planer, der har til formål at skabe et miljø i en organisation, som er positivt og inkluderende af mindretal, såsom etniske grupper, kønsidentitet og religiøse mindretal.

 • Forhandle ansættelsesaftaler

  Finde frem til aftaler mellem arbejdsgivere og potentielle medarbejdere om løn, arbejdsvilkår og ikkevedtægtsmæssige ydelser.

 • Overvåge organisationsklima

  Overvåge arbejdsmiljøet og medarbejdernes adfærd i en organisation med henblik på at vurdere, hvordan organisationskulturen opfattes af medarbejderne, og identificere de faktorer, der påvirker adfærden, og som kan fremme et positivt arbejdsmiljø.

 • Indsamle feedback fra medarbejdere

  Kommunikere på en åben og positiv måde med henblik på at vurdere graden af tilfredshed med medarbejdere, deres holdning til arbejdsmiljøet og for at identificere problemer og finde løsninger.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Rådgive om konflikthåndtering

  Rådgive private eller offentlige organisationer om overvågning af mulige risici for konflikter og udvikling og om konfliktløsningsmetoder, der er specifikke for de identificerede konflikter.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Fremme ligestilling mellem kønnene i forretningsmæssige sammenhænge

  Øge bevidstheden om og føre kampagne for ligestilling mellem kønnene ved vurdering af deres deltagelse i stillingen og de aktiviteter, der udføres af virksomheder og erhvervsliv som helhed.

 • Planlægge målsætninger på mellemlang til lang sigt

  Planlægge langsigtede mål og umiddelbare mål på kort sigt ved hjælp af effektive planlægnings- og forsoningsprocesser på mellemlang sigt.

 • Udvikle uddannelsesprogrammer

  Udarbejde programmer, hvor arbejdstagere eller fremtidige medarbejdere undervises i de nødvendige færdigheder til jobbet eller til at forbedre og udvide færdigheder til nye aktiviteter eller opgaver. Vælge eller udforme aktiviteter, der har til formål at præsentere arbejdet og systemerne eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Evaluere træning

  Vurdere træningens resultater og -mål, kvaliteten af undervisningen og give gennemsigtig åben feedback til undervisere og praktikanter.

 • Administrere lønsystemer

  Lede og være ansvarlig for ansatte, der modtager løn, gennemgå lønninger og pensionsordninger og rådgive om administration af lønninger og andre arbejdsvilkår.

 • Forhandle med rekrutteringsbureauer

  Etablere ordninger med arbejdsformidlingskontorer for at tilrettelægge rekruttering. Føre kommunikation med disse kontorer for at sikre en effektiv og produktiv rekruttering med højt kvalificerede ansøgere.

 • Identificere de nødvendige menneskelige ressourcer

  Fastslå, hvor mange medarbejdere der skal til for at gennemføre et projekt og få tildelt dem i skabelses-, produktions-, kommunikations- eller administrationsteam.

 • Udvikle programmer for fastholdelse af medarbejdere

  Planlægge, udvikle og gennemføre programmer, der har til formål at sikre, at medarbejderne er så tilfredse som muligt Herved sikres medarbejdernes loyalitet.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Organisere personaleevaluering

  Tilrettelægge den overordnede personaleevalueringsproces.

 • Rådgive om organisationsklima

  Rådgive organisationer om deres interne kultur og arbejdsmiljø, således som det opleves af arbejdstagerne, og de faktorer, der kan påvirke medarbejdernes adfærd.

 • Fremme inklusion i organisationer

  Fremme mangfoldighed og ligebehandling af køn, etniske grupper og minoritetsgrupper i organisationer for at forebygge forskelsbehandling og sikre inklusion og et positivt miljø.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

Source: Sisyphus ODB