Profession miljø- og sikkerhedschef

Miljø- og sikkerhedschefer yder rådgivning om udvikling af miljøpolitikker til statslige og officielle institutioner. De analyserer mulige trusler for befolkningens velfærd og miljøet i en region og leder kampagner, der tager sigte på at tackle problemer forbundet med bl.a. affaldsindsamling, lossepladser og beskyttelse af grønne områder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Miljøpolitik

  Lokale, nationale og internationale politikker til fremme af miljømæssig bæredygtighed og udvikling af projekter, der mindsker miljøkonsekvenser og forbedrer miljøets tilstand.

 • Forretningsanalyse

  Det forskningsområde, der vedrører identifikation af erhvervsbehov og -problemer og fastlæggelse af løsninger, der kan afbøde eller forhindre en velfungerende forretningsgang. Virksomhedsanalyse omfatter IT-løsninger, markedsudfordringer, politikudvikling og strategiske spørgsmål.

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Organisationspolitikker

  Politikkerne til at nå en række mål og målsætninger vedrørende udvikling og vedligeholdelse af en organisation.

 • Strategisk planlægning

  Elementer, der definerer grundlaget og kernen i en organisation, såsom dens mission, vision, værdier og mål.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

Færdigheder

 • Samarbejde med embedsmænd

  Konsultere og samarbejde med embedsmænd, som behandler spørgsmål af relevans for dig eller din virksomhed.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Rådgive om miljøgenopretning

  Rådgive om udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der tager sigte på at fjerne forureningskilder og forurening fra miljøet.

 • Samarbejde med politikere

  Samarbejde med embedsmænd, der varetager vigtige politiske og lovgivningsmæssige opgaver i regeringer med henblik på at sikre en produktiv kommunikation og skabe forbindelser.

 • Udvikle strategier for miljøgenopretning

  Udvikle strategier for fjernelse af forurening og forurenende stoffer fra jordbund, grundvand, overfladevand eller sedimenter under hensyntagen til lovgivningen om miljøgenopretning og de tilgængelige teknologier.

 • Udvikle miljøpolitik

  Udvikle en organisatorisk politik for bæredygtig udvikling og overholdelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de politiske mekanismer, der anvendes inden for miljøbeskyttelse.

 • Koordinere miljøindsats

  Tilrettelægge og integrere alle virksomhedens miljømæssige bestræbelser, herunder forureningsbekæmpelse, genanvendelse, affaldsforvaltning, miljøbeskyttelse, bevaring og vedvarende energi.

 • Implementere miljøhandlingsplaner

  Anvende planer, der beskæftiger sig med forvaltning af miljøspørgsmål i projekter, indgreb i naturen, virksomheder m.fl.

 • Rapportere om miljøforhold

  Udarbejde miljørapporter og kommunikere om spørgsmål. Informere offentligheden eller andre interesserede parter i en given sammenhæng om den seneste relevante udvikling i miljøet, prognoser for miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Overvåge virksomhedspolitik

  Overvåge virksomhedens politik og foreslå forbedringer for virksomheden.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Sørge for, at politikker efterleves

  Sikre overholdelse af lovgivning og virksomhedsprocedurer med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og i offentlige rum til enhver tid. Sikre bevidsthed om og overholdelse af alle virksomhedens politikker vedrørende sundhed og sikkerhed og lige muligheder på arbejdspladsen. Udføre andre opgaver, som med rimelighed kan forlanges.

 • Udvikle virksomhedsstrategier

  Skitsere, planlægge og udvikle strategier for virksomheder og organisationer med henblik på at opnå forskellige formål, f.eks. etablering af nye markeder, renovering af en virksomheds udstyr og maskiner, gennemførelse af prisstrategier osv.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Rådgive om effektivitetsforbedringer

  Analysere oplysninger og detaljer om processer og produkter for at rådgive om mulige effektivitetsforbedringer, der kan gennemføres, og som vil indebære bedre udnyttelse af ressourcerne.

Source: Sisyphus ODB