Profession produktchef inden for forsikring

Produktchefer inden for forsikring fastlægger og leder udviklingen af nye forsikringsprodukter efter produktets livscyklus og den generelle forsikringsstrategi. De koordinerer også markedsførings- og salgsaktiviteterne vedrørende virksomhedens specifikke forsikringsprodukter. Produktchefer inden for forsikring informerer deres salgschefer (eller salgsafdelingen) om deres nyudviklede forsikringsprodukter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forsikringsret

  Love og lovgivning om politikker til overførsel af risici eller tab fra den ene part, forsikringstageren, til en anden, forsikringsgiveren, til gengæld for en periodisk betaling. Dette omfatter regulering af forsikringskrav og forsikringsvirksomhed.

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Marketing management

  Den akademiske disciplin og funktion i en organisation, som fokuserer på markedsforskning, markedsudvikling og etablering af markedsføringskampagner for at øge bevidstheden om virksomhedens tjenester og produkter.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Finansielle produkter

  De forskellige typer instrumenter, der gælder for forvaltning af likviditet, der er tilgængelige på markedet, f.eks. aktier, obligationer, optioner eller fonde.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Forsikringstyper

  De forskellige former for risiko-/tabsoverførselspolitikker, der findes, og deres karakteristika, f.eks. sygeforsikring, bilforsikring eller livsforsikring.

 • Forsikringsmarked

  Tendenser og væsentlige drivkræfter på forsikringsmarkedet, forsikringsmetoder og -praksisser og identifikation af de vigtigste interessenter i forsikringssektoren.

Færdigheder

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Tegne forsikringspolicer

  Skrive en kontrakt, der omfatter alle nødvendige data, såsom det forsikrede produkt, betalingen, hvor ofte betaling skal foretages, den forsikredes personlige oplysninger og betingelserne for, at forsikringen er gyldig eller ikke gyldig.

 • Planlægge markedsføringskampagne

  Udvikle en metode til at promovere et produkt gennem forskellige kanaler, f.eks. tv, radio, trykte medier og onlineplatforme, sociale medier med det formål at kommunikere og levere værdi til kunder.

 • Udvikle finansielle produkter

  Tage hensyn til den gennemførte undersøgelser af det finansielle marked og organisationens mål med henblik på at udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen, promoveringen og livscyklussen for finansielle produkter såsom forsikring, investeringsselskaber, bankkonti, lagre og obligationer.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Promovere finansielle produkter

  Informere eksisterende eller potentielle kunder om de forskellige finansielle varer og tjenesteydelser, som selskabet tilbyder.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Supervisere salgsaktiviteter

  Overvåge og føre tilsyn med de aktiviteter, der vedrører det løbende salg i butikken, for at sikre, at salgsmålene opfyldes, vurdere områder, hvor der skal ske forbedringer, og identificere eller løse problemer, som kunder kan komme ud for.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

Source: Sisyphus ODB