Profession produktionschef inden for akvakultur

Produktionschefer inden for akvakultur planlægger, dirigerer og koordinerer produktionen af fisk, skaldyr eller andre former for akvatisk liv, såsom handelsafgrøder, i store akvakulturoperationer med henblik på kultur og høst eller på frigivelse i ferskvand, brakvand eller saltvand. 

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Vækstvurderingsmetoder

  De forskellige metoder, der anvendes til at evaluere væksten af de vigtigste dyrkede arter.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Systemer til skaldyrsopdræt

  Tekniske konstruktionsprincipper for systemer til skaldyrsopdræt, såsom opdræt på liner, opdræt på pæle, bukke, ophængt opdræt, borde, opdræt på havbunden.

 • Reproduktion af akvatiske organismer

  De teknikker, der anvendes til at fremkalde gydning, gydning på reder og afstripning ved hjælp af passende teknikker til bestemte arter af fisk, bløddyr, krebsdyr m.v. Miljømæssig kontrol af gydning, anvendelse af hormoner for at fremkalde reproduktion og rekruttering af gydebestande ved genetisk udvælgelse.

 • Fiskesortering

  Metode for, hvordan fisk klassificeres efter deres forskellige karakteristika: specifikation, størrelse, kvalitet og tilstand.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Programmer til planlægning af akvakulturproduktion

  Funktionsprincipper og anvendelse af software til planlægning af akvakulturproduktionen.

 • Fiskerimetoder

  Kendskab til tidssvarende fiskerimetoder.

 • Kvalitetsstandarder for akvakulturprodukter

  Kvalitetsordninger, Label Rouge, ISO-systemer, HACCP-procedurer, bio-/organisk status, sporbarhedsmærkning.

 • Virkninger af opdræt og høst på akvatiske ressourcer

  Kende følgerne af landbrug og høst på akvatiske ressourcer, fisk, bløddyr og skaldyr.

 • Beredskabsplaner i tilfælde af undslupne dyr

  Procedurer, der skal følges i tilfælde af undslupne dyr fra bursystemer.

 • Viden om ferskvandsøkosystemer

  Have en forståelse af ferskvandsøkosystemer.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Principper for design af indeslutningssystemer

  Konstruktionselementer i forskellige indeslutningssystemer, f.eks. bure, båse, net, damme og tanke.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med affaldsbortskaffelse

  Overvågne bortskaffelsen af biologisk affald og kemikalieaffald i henhold til bestemmelser.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Overvåge miljøledelsesplan for bedrift

  Identificere miljøbetegnelser og -direktiver, der vedrører en bestemt bedrift og indarbejde deres krav i planlægningen af bedriften. Overvåge gennemførelsen af miljøledelsesplanen for bedriften og gennemgå tidsplanerne.

 • Føre tilsyn med spildevandsrensning

  Føre tilsyn med spildevandsrensning i henhold til miljøbestemmelser.

 • Overvåge vækstrater for opdrættede fiskearter

  Overvåge og vurdere vækstrater og biomasse for opdrættede fiskearter, idet der tages hensyn til dødeligheden. Beregne og prognosticere vækstrater. Overvåge og vurdere dødeligheden.

 • Udvikle sundhedsprogrammer for besætninger

  Udvikle et program for sundhed og velfærd for de vandbaserede ressourcer, der kultiveres, i samråd med fiskesundhedsspecialister

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Kontrollere fiskesygdomme

  Identificere symptomerne på fiskesygdomme. Anvende passende foranstaltninger til at behandle eller fjerne diagnosticerede tilstande.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Føre tilsyn med akvakulturanlæg

  Føre tilsyn med akvakulturanlæg og identificere udstyrets behov. Forstå tegninger af akvakulturudstyr, planer og konstruktionsprincipper for forskellige indeslutningssystemer.

 • Levere kurser internt på akvakulturanlæg

  Levere kurser internt på akvakulturanlæg gennem instruktion og demonstration af færdigheder. Sørge for at gennemføre og føre tilsyn med en uddannelsesudviklingsplan.

 • Forvalte produktionen af akvatiske ressourcer

  Oprette et regneark for bestandsproduktion og foderbudget (fodring, vækst, biomasse, dødelighed, FCR, høst). Overvåge og vedligeholde ressourceproduktionen.

 • Implementere nødplaner for undslupne dyr

  Udføre nødplaner for dyr undsluppet fra bure. Udføre indfangning af undslupne fisk.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Planlægge akvatiske ressourcer til fodersystemer

  Sørge for, at de akvatiske ressourcer anvendes til fodersystemer, idet der tages hensyn til begrænsninger i fiskeopdrættet; opstille fodersystemer, kontrollere fiskenes adfærd under fodring og betjene computerstyrede fodersystemer.

 • Levere akvatiske produkter efter kundespecifikationer

  Levere akvatiske produkter i henhold til kundespecifikationer med fuld forståelse af kundens krav.

 • Sammenligne produktionsprognoser med faktiske resultater

  Analysere produktionsresultaterne og vurdere afvigelsen fra de forventede resultater.

 • Udvikle driftsplan for at mindske risici inden for akvakultur

  Udarbejde en forvaltningsplan for at mindske risikoen for skadedyr, rovdyr og sygdomme. Overvåge gennemførelsen af planen, navnlig sygdomsforebyggende foranstaltninger, i hele akvakulturanlægget.

 • Overvåge anvendelsen af ressourcer i produktionen

  Observere og kontrollere anvendelsen af ressourcer såsom fødevarer, ilt, energi og vand i produktionsprocessen.

 • Administrere lille eller mellemstor virksomhed

  Varetage den organisatoriske, finansielle og daglige drift af en lille eller mellemstor virksomhed.

 • Planlægge gruppers og enkeltpersoners arbejde

  Planlægge gruppers og enkeltpersoners arbejde. Vurdere gruppers og enkeltpersoners arbejde. Give feedback til grupper og enkeltpersoner om det udførte arbejde. Støtte og være mentor for enkeltpersoner og grupper. Udarbejde arbejdsinstrukser for nye opgaver.

Source: Sisyphus ODB