Profession produktionsleder inden for kemi

Produktionsledere inden for kemi er ansvarlige for den tekniske koordinering og kontrol af de kemiske produktionsprocesser. De styrer en eller flere fremstillingsenheder og fører tilsyn med gennemførelsen af tekniske og menneskelige midler inden for rammerne af målene for mængde, kvalitet og planlægning. Produktionsledere inden for kemi designer og sikrer, at produktionsplaner og tidsplaner overholdes. De er ansvarlige for gennemførelsen af de processer, der har til formål at sikre kvaliteten af det fremstillede produkt, gode arbejdsvilkår og miljøpraksis samt sikkerhed på arbejdspladsen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

 • Forsyningskædeprincipper

  Karakteristika, operationer og ressourcer forbundet med at transportere et produkt eller en tjenesteydelse fra leverandøren til kunden.

 • God fremstillingspraksis

  Forskriftsmæssige krav og god fremstillingspraksis (GMP) i den relevante produktionssektor.

 • Risikostyring

  Processen med at identificere, vurdere og prioritere alle typer af risici, og hvor de kan komme fra f.eks. naturlige årsager, lovændringer eller usikkerhed i en given sammenhæng, og metoderne til effektivt at håndtere risici.

 • Udstyr til produktionsanlæg

  Specifikationer og funktionsbetingelser for udstyr til produktionsanlæg såsom kemiske reaktorer, beholdere for tilsætning, pumper, filtre og opblandere.

 • Ledelsesprincipper

  Sæt af træk og værdier, der er retningsgivende for en leders handlinger i forhold til vedkommendes medarbejdere og virksomheden, og som sætter kursen i karriereforløb. Disse principper er også et vigtigt værktøj til selvevaluering med henblik på at identificere styrker og svagheder og udvikle sig selv.

 • Fremstillingsprocesser

  De nødvendige trin for at et materiale omdannes til et produkt, samt produktets udvikling og fremstilling i fuld skala.

Færdigheder

 • Formidle produktionsplan

  Formidle produktionsplanen til alle niveauer på en sådan måde, så mål, processer og krav er klare. Sikre, at oplysninger videregives til alle, der er involveret i processen, idet de påtager sig deres ansvar for den overordnede succes.

 • Lede inspektion af kemiske processer

  Lede løbende inspektion af kemikalier og sørge for, at inspektionsresultaterne dokumenteres, at inspektionsprocedurerne er velskrevne, og at tjeklisterne ajourføres.

 • Overvåge planteproduktion

  Overvåge planteprocessernes udformning og effektivitet for at sikre de maksimale produktionsniveauer.

 • Forbedre kemiske processer

  Indsamle data, der er nødvendige for at forbedre eller ændre kemiske processer. Udvikle nye industriprocesser, designe nye forarbejdningsanlæg/nyt udstyr eller ændre eksisterende processer.

 • Tilpasse produktionsniveauer

  Tilpasse de nuværende produktionsniveauer og tilstræbe at forbedre de nuværende produktionsrater for økonomiske gevinster og avancer. Forhandle om forbedring med salgs-, afsendelses- og distributionstjenester.

 • Regulere kemiske reaktioner

  Regulere reaktionen ved at justere damp- og køleventiler, således at reaktionen ligger inden for de specificerede grænser for eksplosionsforebyggelse.

 • Overholde standardprocedurer

  Fastholde og følge operative standardprocedurer (SOP).

 • Vurdere kvalitet af tjenesteydelser

  Afprøve og sammenligne forskellige varer og tjenesteydelser for at vurdere deres kvalitet og give detaljerede oplysninger til forbrugerne.

 • Analysere forsyningskædestrategier

  Undersøge en organisations planlægningsoplysninger om produktionen, deres forventede output, kvalitet, mængde, omkostninger, tid og krav til arbejdskraft. Fremsætte forslag med henblik på at forbedre produkter, kvaliteten af tjenesterne og reducere omkostningerne.

 • Udarbejde retningslinjer for fremstilling

  Udarbejde procedurer og retningslinjer for at sikre, at national lovgivning og brancheregler overholdes af fabrikanterne på både det internationale og det indenlandske marked.

 • Overvåge kvalitetsstandarder for produktion

  Overvåge kvalitetsstandarder inden for fremstilling og efterbehandling.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Holde sig ajour med den digitale transformation af industriprocesser

  Holde dig opdateret om de digitale innovationer, der kan anvendes i industriprocesser. Integrere disse forandringer i virksomhedens processer med henblik på konkurrencedygtige og rentable forretningsmodeller.

 • Udføre produktplanlægning

  Identificere og formulere markedsmæssige krav, som definerer et produkts egenskaber. Produktplanlægning danner grundlag for beslutninger om pris, distribution og kampagner.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Justere produktionsplan

  Tilpasse tidsplanen for arbejdet med henblik på at opretholde permanent skifteholdsdrift.

 • Udvikle produktionspolitikker

  Udvikle politikker og procedurer, der anvendes i produktion, f.eks. beskæftigelsespolitikker eller sikkerhedsprocedurer.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Overvåge status for kemisk proces

  Overvåge, at den kemiske proces overholder kravene, kontrollere alle indikatorer eller advarselssignaler, der gives af instrumenter såsom registreringsinstrumenter, flowmetre og panellygter.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Source: Sisyphus ODB