Profession regnskabschef

Regnskabschefer er ansvarlige for alle regnskabsaktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse. De udvikler og opretholder regnskabsprincipper og -procedurer til sikring af rettidige og nøjagtige årsregnskaber, fører tilsyn med regnskabsmedarbejderne og forvalter regnskabsaktiviteterne inden for en tidsramme og et budget, der er passende.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Procedurer i regnskabsafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for regnskabsafdelingen inden for en organisation, f.eks. bogføring, fakturaer, registrering og beskatning.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

 • Afskrivning

  Den regnskabsmæssige metode til fordeling af et aktivs værdi over aktivets brugstid med henblik på fordelingen af omkostninger pr. regnskabsår og parallelt hermed at reducere aktivets værdi i virksomhedens regnskaber.

 • Procedurer i finansafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for den finansielle afdeling i en organisation. Forståelse af årsregnskaber, investeringer, oplysningspolitik osv.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Regnskabsposter

  De finansielle transaktioner, der er registreret i en virksomheds regnskaber eller bøger, samt de metadata, der er knyttet til registreringen af sådanne data, såsom dato, beløb, berørte konti og en beskrivelse af transaktionen.

 • Internationale regnskabsstandarder

  De regnskabsstandarder og regler, der gælder for børsnoterede selskaber, som er forpligtet til at publicere og offentliggøre deres regnskaber.

 • Afsløring af svig

  De teknikker, der anvendes til at identificere svigagtige aktiviteter.

 • Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

  Den regnskabsstandard, der accepteres i en region eller i et land, og som fastsætter regler og procedurer for offentliggørelse af finansielle data.

Færdigheder

 • Sikre overholdelse af kriterier for fremlæggelse af regnskabsoplysninger

  Revidere virksomhedens regnskabsoplysninger for at sikre, at den opfylder de i fællesskab aftalte kriterier for offentliggørelse, såsom forståelighed, relevans, sammenhæng, sammenlignelighed, pålidelighed og objektivitet.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Støtte udviklingen af det årlige budget

  Støtte udviklingen af det årlige budget ved at fremlægge basisdata som defineret i forbindelse med driftsbudgetprocessen.

 • Administrere regnskaber

  Forvalte en organisations regnskaber og økonomiske aktiviteter, føre tilsyn med, at alle dokumenter opbevares korrekt, at alle oplysninger og beregninger er korrekte, og at der træffes passende afgørelser.

 • Supervisere regnskabsmedarbejdere

  Koordinere, bestille og overvåge driften i regnskabsafdelinger for at sikre en nøjagtig registrering og efterfølgende rapportering af virksomhedens finansielle transaktioner.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Overvåge økonomiske konti

  Varetage den økonomiske ledelse i din afdeling, holde omkostningerne nede til kun de nødvendige udgifter, og maksimere indtjeningen for din organisation.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Udforme regnskabsprocedurer

  Fastsætte standardmetoder og -retningslinjer til regulering af bogførings- og regnskabstransaktioner, herunder fastlæggelse af bogføringssystemet, der anvendes til registrering af finansielle transaktioner.

 • Sikre overholdelse af regnskabskonventioner

  Udføre regnskabsforvaltning og overholde almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, f.eks. registrering af transaktioner til den løbende pris, kvantificering af varer, adskillelse af ledelsens personlige konti fra virksomhedens konti, overdragelse af ejendomsretten til aktiver i realiseringsperioden og sikring af princippet om væsentlighed.

 • Evaluere budgetter

  Læse budgetplaner, analysere udgifter og indtægter, der er planlagt i en bestemt periode, og udtale sig om deres efterlevelse af de generelle planer for virksomheden eller organisationen.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Integrere strategisk grundlag i det daglige arbejde

  Reflektere over det strategiske grundlag for virksomhederne, dvs. deres mission, vision og værdier med henblik på at integrere dette grundlag i stillingen.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Kontrollere regnskabsbilag

  Revidere regnskabsposterne for det pågældende kvartal og år og sikre, at regnskabsoplysningerne nøjagtigt afspejler virksomhedens finansielle transaktioner.

 • Forklare regnskabsbilag

  Give personale, sælgere, revisorer og alle andre yderligere oplysninger om den måde, hvorpå konti er blevet registreret og behandlet i regnskaberne.

 • Konstatere, om en virksomhed er en going concern

  Analysere virksomhedens årsregnskab, finansielle oplysninger og fremtidsudsigter med henblik på at fastslå virksomhedens going concern.

 • Overholde vedtægtsmæssige forpligtelser

  Forstå, overholde og anvende virksomhedens vedtægtsmæssige forpligtelser i den daglige udførelse af jobbet.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

Source: Sisyphus ODB