Profession skadeforsikringschef

Skadeforsikringschefer leder teamet af skadeforsikringsansvarlige for at sikre, at de håndterer forsikringskrav korrekt og effektivt. De beskæftiger sig med mere komplekse kundeklager og bistår i sager om svindel. Skadeforsikringschefer arbejder sammen med forsikringsmæglere, assurandører, taksatorer og kunder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Afsløring af svig

  De teknikker, der anvendes til at identificere svigagtige aktiviteter.

 • Regnskabsanalyse

  En proces til vurdering af de finansielle muligheder, midler og status for en virksomhed eller enkeltperson ved at analysere regnskaber og rapporter med henblik på at træffe velbegrundede forretningsmæssige eller finansielle beslutninger.

 • Forsikringsret

  Love og lovgivning om politikker til overførsel af risici eller tab fra den ene part, forsikringstageren, til en anden, forsikringsgiveren, til gengæld for en periodisk betaling. Dette omfatter regulering af forsikringskrav og forsikringsvirksomhed.

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Forsikringstyper

  De forskellige former for risiko-/tabsoverførselspolitikker, der findes, og deres karakteristika, f.eks. sygeforsikring, bilforsikring eller livsforsikring.

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

Færdigheder

 • Administrere dokumentation for krav

  Følge op på en ansøgnings status og holde alle parter underrettet om sagens status, sikre, at kunden modtager skadeserstatning, behandle eventuelle problemer eller klager fra kunder, lukke sagen og give oplysninger til en bemyndiget person eller afdeling, når der er mistanke om svig.

 • Udarbejde revisionsrapporter

  Indsamle oplysninger om revisionsresultater fra regnskaber og finansiel forvaltning med henblik på at udarbejde rapporter, påpege muligheder for forbedring og bekræfte overensstemmelse.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Administrere behandling af krav

  Administrere forholdet til en forsikringsgiver vedrørende dennes forpligtelse til at modtage, undersøge og reagere på en skade indgivet af en forsikret.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Lede kravsundersøgere

  Udvælge kravsundersøgere og tildele dem sager, bistå dem og give dem rådgivning eller oplysninger ved behov.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Planlægge sundheds- og sikkerhedsprocedurer

  Indføre procedurer for opretholdelse og forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 • Håndtere indgående forsikringskrav

  Styre, behandle og evaluere indsendte anmodninger om forsikring i tilfælde af, at der opstår et problem, som er dækket af en forsikringspolice. Anmodningen kan godkendes eller afvises på grundlag af en vurdering af omstændighederne.

 • Udføre regnskabsrevisioner

  Evaluere og overvåge den finansielle sundhed, driften og de finansielle bevægelser, der er angivet i selskabets regnskaber. Revision af regnskabsmateriale for at sikre forvaltning og ledelse.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Organisere en skadesvurdering

  Organisere en skadesvurdering ved at udpege en ekspert til at identificere og undersøge skaden, give oplysninger og vejledning til eksperter og følge op på eksperterne og udarbejde en skaderapport.

 • Gennemgå forsikringsproces

  Analysere al dokumentation vedrørende en specifik forsikringssag for at sikre, at ansøgningen om forsikring eller skadesprocessen blev behandlet i overensstemmelse med retningslinjer og forordninger, at sagen ikke udgør en væsentlig risiko for forsikringsselskabet, eller om kravsvurderingen var korrekt, og at vurdere den videre fremgangsmåde.

Source: Sisyphus ODB