Yrke IKT-dokumentationschef

IKT-dokumentationschefer ansvarar för hantering av utarbetande av dokumentation i enlighet med lagstadgade krav, standarder, organisatoriska policyer och mål. De ansvarar för planering och styrning av resurser, anställda, finansiering och lokaler på dokumentationsavdelningen (inklusive upprättande av budgetar och tidsplaner, riskanalys och kvalitetsstyrning). De utarbetar även dokumentationsstandarder och strukturerar metoder och mediekoncept för att på ett effektivt sätt sprida information om produktkoncept och -användning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Innehållsutvecklingsprocesser

  Den specialiserade teknik som används för att utforma, skriva, sammanställa, redigera och organisera digitalt innehåll, som t.ex. text, grafik och videor för publicering.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

 • Industriell programvara

  Olika programvaror som används för att utvärdera, hantera och planera industriella processer såsom utformning, arbetsflöde och produktionsförbättringar.

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • It-projektledning

  Metoder för planering, genomförande, översyn och uppföljning av it-projekt, såsom utveckling, integrering, förändring och försäljning av it-produkter och -tjänster, samt projekt som rör teknisk innovation på it-området.

Färdigheter

 • Utveckla strategier för tekniska förbättringar

  Upprätta planer för utarbetande och genomförande av strategier som underlättar förbättring av tekniska projekt och ökad effektivitet i projektets förfaranden, med beaktande av analyser och relevanta bestämmelser.

 • Sprida interna meddelanden

  Sprida interna meddelanden via de olika kommunikationskanaler som ett företag har till sitt förfogande.

 • Hantera informationskällor

  Identifiera relevanta interna och externa informationskällor och -leverantörer. Organisera informationsarbetsflödet och ange vilken typ av information som ska levereras.

 • Utarbeta informationsnormer

  Utarbeta normer eller krav som fastställer enhetliga tekniska kriterier, metoder, processer och rutiner inom informationshantering utifrån yrkeserfarenhet.

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Tillhandahålla riktlinjer för innehållsutveckling

  Utarbeta standarder och strukturer för innehållsutveckling såsom format, stilar, layout, strukturer, innehållstyper, terminologi, XML och DITA. Tillämpa dem i definitioner av dokumenttyp, använda dem under arbetets gång och utvärdera resultaten mot bakgrund av fastställda standarder.

 • Identifiera rättsliga krav

  Undersöka tillämpliga rättsliga och normativa rutiner och standarder, analysera och härleda rättsliga krav som gäller för organisationen, dess policyer och produkter.

 • Hantera metadata i innehåll

  Tillämpa metoder och förfaranden för innehållshantering för att definiera och använda metadatakoncept, t.ex. data för skapande, för att beskriva, organisera och arkivera innehåll såsom dokument, video- och ljudfiler, applikationer och bilder.

 • Ansvara för personalfrågor

  Rekrytera personal, hjälpa anställda att utveckla sina personliga och organisatoriska kompetenser, kunskaper och färdigheter samt ge återkoppling och göra resultatutvärderingar. Detta inbegriper att motivera arbetstagarna genom att implementera belöningssystem (hantera löne- och förmånssystem) för att maximera arbetstagarnas prestation när det gäller arbetsgivarens strategiska mål.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Hantera innehållsutvecklingsprojekt

  Planera och genomföra utformning, leverans och hantering av digitalt eller tryckt innehåll, utveckla ett system som beskriver hela utvecklings- och utgivningsprocessen för det redaktionella materialet samt använda IKT-verktyg för att stödja processen.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

Source: Sisyphus ODB