Yrke IKT-produktchef

IKT-produktchefer analyserar och definierar aktuell och målspecifik status för IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-lösningar. De uppskattar kostnadseffektiviteten, riskerna, möjligheterna, styrkorna och svagheterna i de produkter eller tjänster som tillhandahålls. De skapar strukturerade planer och upprättar tidsskalor och delmål för att se till att aktiviteter och resurser optimeras.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Kostnadshantering

  Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet.

 • IT-infrastruktur

  Tillämpningar och komponenter för system, nätverk, hårdvara och programvara samt utrustning och processer som används för att utveckla, testa, leverera, övervaka, kontrollera eller stödja ICT-tjänster.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Användarkrav för IT-system

  Den process som är avsedd att matcha användarens och organisationens behov med systemkomponenter och systemtjänster, genom att beakta tillgänglig teknik och den teknik som krävs för att framkalla och specificera krav, utfråga användare för att fastställa symptom på problem och analysera symtom.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • IT-marknad

  Processerna, intressenterna och dynamiken i kedjan av varor och tjänster inom ICT-sektorn.

 • Specifikationer för maskinvara

  Egenskaper, användningsområden och drift för olika maskinvaruprodukter som skrivare, bildskärmar och bärbara datorer.

Färdigheter

 • Bedöma påverkan IT-processer har på affärer

  Utvärdera de konkreta konsekvenserna av implementeringen av nya IKT-system och -funktioner på nuvarande affärsstrukturer och organisatoriska förfaranden.

 • Skapa projektspecifikationer

  Fastställa arbetsplanen, varaktigheten, de förväntade resultaten, resurserna och förfarandena som ett projekt måste följa för att uppnå avsedda mål. Beskriva projektets mål, verkan, resultat och genomföranden.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Utföra produktplanering

  Identifiera och formulera marknadskrav som definierar en produkts egenskaper. Produktplanering fungerar som underlag för beslut om pris, distribution och marknadsföring.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Ansvara för uppgiftsschema

  Upprätthålla en översikt över alla inkommande uppgifter för att prioritera uppgifter, planera deras genomförande och integrera nya uppgifter allteftersom de uppstår.

 • övervaka tekniktrender

  Studera och undersöka de senaste trenderna och utvecklingarna inom teknik. Iaktta och prognostisera deras utveckling beroende på aktuella eller framtida marknads- och affärsförhållanden.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Bedöma IT-kunskaper

  Utvärdera den implicita kompetensen hos kvalificerade experter inom ett IKT-system för att göra den explicit för vidare analys och utnyttjande.

 • Planera produktledning

  Leda planeringen av förfaranden som syftar till att maximera försäljningsmålen, till exempel marknadsprognoser, produktplacering och säljplanering.

Source: Sisyphus ODB