Yrke administrativ chef, försvaret

Administrativa chefer (försvaret) utför ledningsuppgifter och administrativa uppgifter på försvarsinstitutioner, till exempel registerhållning, personalförvaltning och hantering av konton.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Militär kod

  Det kodspråk som används inom särskilda underrättelsetjänster eller militära organisationer och operationer, hur det ska används, avkodas och tydas.

 • IT-dokumenthantering

  Metoden för att spåra, hantera och lagra dokument på ett systematiskt och organiserat sätt samt föra ett register över de versioner som skapats och modifierats av specifika användare (historikspårning).

 • Militär logistik

  Frågor som rör tillgång och efterfrågan på varor och resurser vid militärbaser och under militära fältoperationer, åtgärder som stör fiendens tillgång till materiel, kostnadsanalys, utrustningskrav och annan militär logistikverksamhet.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Personalledning

  De metoder och förfaranden som används vid anställning och utveckling av anställda för att säkerställa organisationens värde, personalbehov, nytta, konfliktlösning och säkerställandet av ett positivt företagsklimat.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Ansvara för administrativa system

  Se till att de administrativa systemen, processerna och databaserna är effektiva och välhanterade samt ger en god grund för arbetet tillsammans med den administrativa tjänstemannen/personalen/yrkesutövaren.

 • Förvalta konton

  Förvalta en organisations räkenskaper och finansiella verksamhet genom att övervaka att alla handlingar arkiveras på korrekt sätt, att all information och alla beräkningar är korrekta och att korrekta beslut fattas.

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

Source: Sisyphus ODB