Yrke ambassadör

Ambassadörer företräder sina regeringar i andra länder för diplomatiska och fredsbevarande ändamål. De hanterar politiska förhandlingar mellan de båda länderna och säkerställer skyddet av medborgare i deras hemland i det land där de är stationerade. De underlättar kommunikation mellan de båda länderna och ger råd till sitt hemland för att hjälpa till vid utarbetandet av utrikespolitiken.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för hur myndigheter ska vara representerade

  Regeringens juridiska och offentliga representationsmetoder och -förfaranden under rättegångar eller i kommunikationssyfte samt de särskilda aspekter hos statliga organ som företräds för att säkerställa en korrekt representation.

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

 • Utformning av utrikespolitik

  Uformningsprocesserna för utrikespolitik såsom relevanta forskningsmetoder, relevant lagstiftning och hantering av utrikesfrågor.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Utrikespolitik

  Verksamheten vid en utrikespolitisk avdelning hos en statlig eller offentlig organisation och dess bestämmelser.

Färdigheter

 • Följa den senaste utvecklingen i andra länder

  Observera den politiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i det tilldelade landet, samla in och rapportera relevant information till den berörda institutionen.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Företräda landets intressen

  Företräda landets regerings och industriers intressen i olika frågor, till exempel handel, mänskliga rättigheter, utvecklingsbistånd, miljöfrågor och andra aspekter av det politiska, ekonomiska och vetenskapliga samarbetet.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Bedöma riskfaktorer

  Fastställa påverkan från ekonomiska, politiska och kulturella riskfaktorer och ytterligare frågor.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Tillämpa diplomatiska principer

  Tillämpa de förfaranden som används vid upprättandet av internationella fördrag genom att förhandla med företrädare för olika länder, skydda hemstatens intressen och främja kompromisser.

 • Visa interkulturell medvetenhet

  Visa aktning för kulturella skillnader genom att vidta åtgärder som underlättar positiv samverkan mellan internationella organisationer eller mellan grupper eller individer från olika kulturer samt främja integration i en gemenskap.

 • Ge råd om utrikespolitik

  Ge råd till myndigheter eller andra offentliga organisationer om hur utrikespolitiken bör utvecklas och bedrivas.

 • Samordna statlig verksamhet i utländska institutioner

  Samordna hemlandets statliga verksamhet i utländska institutioner, t.ex. decentraliserade statliga tjänster, resursförvaltning, politisk styrning och annan statlig verksamhet.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

Source: Sisyphus ODB