Yrke ambassadråd

Ambassadråd övervakar vissa avdelningar på en ambassad såsom ekonomi, försvar eller politiska frågor. De utför rådgivande uppgifter för ambassadören och diplomatiska uppgifter inom sin sektion eller specialitet. De utarbetar policyer och metoder för deras genomförande samt övervakar ambassadavdelningens personal.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utformning av utrikespolitik

  Uformningsprocesserna för utrikespolitik såsom relevanta forskningsmetoder, relevant lagstiftning och hantering av utrikesfrågor.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Utrikespolitik

  Verksamheten vid en utrikespolitisk avdelning hos en statlig eller offentlig organisation och dess bestämmelser.

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

Färdigheter

 • Analysera utrikespolitik

  Analysera den befintliga politiken för hantering av utrikespolitik inom en regering eller en offentlig organisation för att utvärdera den och sträva efter förbättringar.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Visa interkulturell medvetenhet

  Visa aktning för kulturella skillnader genom att vidta åtgärder som underlättar positiv samverkan mellan internationella organisationer eller mellan grupper eller individer från olika kulturer samt främja integration i en gemenskap.

 • Följa den senaste utvecklingen i andra länder

  Observera den politiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i det tilldelade landet, samla in och rapportera relevant information till den berörda institutionen.

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

 • Ge råd om utrikespolitik

  Ge råd till myndigheter eller andra offentliga organisationer om hur utrikespolitiken bör utvecklas och bedrivas.

 • Företräda landets intressen

  Företräda landets regerings och industriers intressen i olika frågor, till exempel handel, mänskliga rättigheter, utvecklingsbistånd, miljöfrågor och andra aspekter av det politiska, ekonomiska och vetenskapliga samarbetet.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

 • Ansvara för administrativa system

  Se till att de administrativa systemen, processerna och databaserna är effektiva och välhanterade samt ger en god grund för arbetet tillsammans med den administrativa tjänstemannen/personalen/yrkesutövaren.

Source: Sisyphus ODB