Yrke analytiker, bankprodukter

Analytiker (bankprodukter) undersöker marknaden för bankprodukter och anpassar de befintliga produkterna till marknadsutvecklingens särdrag eller skapar nya produkter för att uppfylla kundernas behov. De övervakar och utvärderar resultatindikatorerna för dessa produkter och föreslår förbättringar. De bistår vid bankens försäljnings- och marknadsföringsstrategi.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Marknadsföring

  Den akademiska disciplinen och funktionen inom en organisation som fokuserar på marknadsundersökningar, marknadsutveckling och utformning av marknadsföringskampanjer för att öka medvetenheten om företagets tjänster och produkter.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Finansiella produkter

  De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

Färdigheter

 • Samordna marknadsföringsaktiviteter

  Hantera översynen av marknadsföringsinsatserna, t.ex. marknadsföringsplaneringen, beviljandet av interna finansiella resurser, reklammaterial, genomförande, kontroll och kommunikationsinsatser.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Utarbeta marknadsundersökningsrapporter

  Rapportera om resultaten av marknadsundersökningar, huvudsakliga observationer och slutsatser samt anmärkningar som är till hjälp vid analys av informationen.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Ta fram produktdesign

  Införliva marknadskraven i produktdesign och -utveckling.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Dra slutsatser av resultat från marknadsundersökningar

  Analysera, dra slutsatser och lägga fram viktiga synpunkter från resultaten av marknadsundersökningar. Föreslå potentiella marknader, priser, målgrupper eller investeringar.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Fastställa mätbara marknadsföringsmål

  Ange mätbara prestandaindikatorer för marknadsföringsplanen, t.ex. marknadsandel, kundvärde, märkesmedvetenhet och försäljningsintäkter. Följa upp utvecklingen av dessa indikatorer under utarbetandet av marknadsföringsplanen.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Planera produktledning

  Leda planeringen av förfaranden som syftar till att maximera försäljningsmålen, till exempel marknadsprognoser, produktplacering och säljplanering.

 • Utveckla produktpolicyer

  Skapa kundorienterade produktpolicyer.

Source: Sisyphus ODB