Yrke avdelningschef, vägtransport

Avdelningschefer (vägtransport) upprätthåller kontroll över processer som rör fordon, personal, kunder, rutter och avtal.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Lagstiftning rörande vägtransport

  Kunskap om bestämmelser om vägtransport på regional, nationell och europeisk nivå i frågor som rör säkerhets- och miljökrav.

Färdigheter

 • Fatta oberoende verksamhetsbeslut

  Fatta omedelbara verksamhetsbeslut utan att hänvisa till andra, med beaktande av omständigheterna samt relevanta förfaranden och lagstiftning. Avgöra vilket alternativ som är bäst i en viss situation.

 • Utöva ansvarsfullt ledarskap

  Utöva ansvarsfullt ledarskap för att säkerställa effektiv och ansvarsfull planering och förvaltning av resurser.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Ta fram strategier för att nå nya passagerare

  Erbjuda uppsökande verksamhet och tjänster till olika och missgynnade grupper.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Sätta passagerarna i centrum

  Transportera passagerare till deras destination på ett säkert sätt och i tid. Tillhandahålla korrekt kundservice; informera passagerarna vid oväntade situationer eller andra incidenter.

 • Analysera resultat från kundtjänstundersökningar

  Analysera resultat från undersökningar som fyllts i av passagerare/kunder, analysera resultat för att identifiera trender och dra slutsatser.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

 • Kontrollera finansiella resurser

  Övervaka och kontrollera budgetar och finansiella resurser, och tillhandahålla en god bolagsstyrning.

 • Ta fram effektiviseringsplaner för logistikverksamhet

  Utarbeta och införliva planer som syftar till att öka effektiviteten och minska avfall/slöseri i logistikverksamhet.

 • Hantera företags fordonsflotta

  Överse och underhålla företagets fordonsflotta genom att välja ut utrustning, skicka ut enheter, utföra underhåll och hantera kostnader.

 • Analysera transportkostnader

  Identifiera och analysera transportkostnader, servicenivåer och tillgänglighet för utrustning; ge rekommendationer och vidta förebyggande/korrigerande åtgärder.

 • Samordna transportflotta

  Samordna och tillse transportflottan i alla dess trafikfunktioner; upprätthålla servicenivåer parallellt med att kostnaderna hålls på ett mininum.

 • Kommunicera med intressenter för att förutse ökningar i transportbehovet

  Kommunicera med stadens tjänster och evenemangsorganisationer för att förutse ökningar av efterfrågan på transporter för att upprätthålla kundtjänststandarderna och undvika störningar.

 • Ta fram mobilitetsprogram

  Utveckla nya program och policyer för rörlighet och förbättra befintliga sådana genom ökad effektivitet.

 • Utarbeta studier kring stadstransport

  Studera en stads demografiska och rumsliga egenskaper för att utveckla nya planer och strategier för rörlighet.

 • Analysera vägtrafikmönster

  Fastställa de mest effektiva vägtrafikmönstren och rusningstiderna för att öka effektiviteten i tidtabellen.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • Leda personal

  Anställa och utbilda anställda för att öka deras värde för organisationen. Detta inbegriper olika insatser på personalområdet genom utveckling och genomförande av policyer och förfaranden för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda.

 • Ta fram transportrutter

  Ta fram rutter genom att lägga till eller dra ifrån rutter, göra ändringar av turtätheten och ändra linjernas räckvidd. Anpassa rutterna genom att tillhandahålla ytterligare gångtid till flygrutter, lägga till ytterligare kapacitet under perioder av överbeläggning (eller minska kapaciteten under perioder med lågt passagerarantal) och anpassa avresetiderna till följd av ändrade förhållanden längs en viss linje, och på så sätt säkerställa en effektiv resursanvändning och uppnåendet av kundrelationsmål.

Source: Sisyphus ODB