Yrke avdelningschef, våtprocesser

Avdelningschefer (våtprocesser) planerar och organiserar arbetet, personalen och utrustningen på avdelningen för rengöring av oberedda hudar och skinn. De tar bort oönskade komponenter och väger och förbereder hudarna för garvning. De samordnar leveranser av kemikalier och råvaror. De utarbetar detaljerade produktionsrecept och övervakar kvaliteten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Maskiners funktionalitet

  De maskiner och anordningar som används och i synnerhet egenskaperna vad gäller funktion och kalibrering för säkerställande av överensstämmelse med kvalitets- och produktspecifikationer samt operatörens säkerhet.

 • Egenskaper hos kemikalier som används för garvning

  Sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpkemikalier som används i de olika garvningsprocesserna (garvmedel, fettvätskor, pigment, färgämnen, o.s.v.)

 • Läderkemi

  Kemisk sammansättning och kemiska egenskaper hos hud/skinn och kemikalier som används och deras modifikation under de olika garvningsprocesserna. Reaktioner mellan hud/skinn eller halvfärdigt läder och kemiska produkter under de olika faserna av processen och de faktorer som påverkar reaktionen och processen. Övervakning av bearbetningens kemiska indikatorer och egenskaper hos hudar/skinn/läder.

 • Läderteknik

  Traditionell och avancerad teknik för garvning, inbegripet relaterade maskiner, serviceanläggningar och annan stödutrustning som förflyttnings- eller doseringssystem.

 • Test av läderkemi

  Uppsättning tester som beskriver lädrets kemiska egenskaper. Testerna omfattar pH och halten av specifika ämnen.

 • Kvalitetskontrollsystem

  Förståelse och erfarenhet av system eller verktyg för produktutveckling, t.ex. FMEA, DOE, PPAP och APQP.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Lokalisera leverantörer av kemikalier för färgning

  Alla tillgängliga färgämnen och färgkemikalier som lämpar sig för läder och var de kommer ifrån.

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos krustläder

  Egenskaper, både fysiska och kemiska, hos intermediära läderprodukter som har bearbetats genom garvning. Dessa egenskaper varierar beroende på ursprungsdjur och tidigare tillverkningsprocesser.

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos hudar och skinn

  Kvaliteten på hudar och skinn fastställs utifrån organoleptiska, mikrobiologiska, histologiska och kemiska egenskaper (dvs. fukthalt, läderhudens struktur, procentandel fett och kollagen). Varje typ av hud/skinn har särskilda fysiska och kemiska egenskaper som påverkar garvningsprocessen och vilken slutanvändning lädret lämpar sig till.

Färdigheter

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • övervaka verksamhet inom läderbranschen

  Driftsövervakning avser insamling av viktig systeminformation om produktionen av lädervaror med periodiska intervall eller i slutet av vissa särskilda faser av läderprocessen. Denna information ger en grund för att observera, spåra och registrera maskin- och systemdriften. Aktiviteten tillhandahåller också de kritiska uppgifterna för att kontrollera att processen utförs korrekt och för att övervaka kvalitet och genomströmning i förhållande till produkt- och produktionskrav.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Identifiera defekter på råhudar

  Analysera, identifiera och utvärdera eventuella defekter på råhudar/skinn. Defekter kan vara av naturligt ursprung (t.ex. skador orsakade av parasiter), orsakade av dålig praxis på anläggningen, vid transport eller på slakteriet (t.ex. felaktig avhudning, defekter före slakt, felaktigt konservering) eller uppstå under tillverkningsprocessen. Klassificeringen av hudar/skinn och deras indelning i ”urval” grundar sig på defekternas karaktär, storlek och placering. Klassificeringen avgör typen av bearbetning och följaktligen typen av produkt.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Utveckla tillverkningsmetoder

  Beskriva i detalj den verksamhet som krävs för korrekt drift och hantering av processer (mängden av kemiska produkter, planering av tid och bearbetning, övervakning). 

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Tillverka färgblandningar

  Tillverka färgblandningar i enlighet med recepten för och/eller egenskaperna hos den artikel som ska göras.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

 • Köpa in råmaterial

  Hantera logistiken för inköp av råmaterial till ett garveri i syfte att säkerställa effektiv verksamhet och uppfylla kundernas krav.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Använda färgrecept på rätt sätt

  Förbereda färg och andra kemiska blandningar i enlighet med recepten och/eller den avsedda produktens egenskaper. Tolka och tillämpa instruktionerna, bl.a. tekniska och operativa uppgifter, för att genomföra processerna.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hantera verksamhetens miljöpåverkan

  Hantera samverkan med och påverkan på miljön från företagens sida. Identifiera och bedöma miljöpåverkan från produktionsprocessen och tillhörande tjänster och reglera en minskning av effekterna på miljön och på människor. Utarbeta handlingsplaner och övervaka eventuella framstegsindikatorer.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

Source: Sisyphus ODB