Yrke avfallschef

Avfallschefer ger råd om och säkrar efterlevnad av förordningar om anläggningar för hantering, insamling och återvinning av avfall. De utarbetar och tillämpar bestämmelser samt utvärderar efterlevnaden av gällande lagstiftning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Affärsledningsprinciper

  Principer som reglerar metoder för affärsledning, t.ex. strategisk planering, metoder för effektiv produktion, samordning av personal och resurser.

 • Lagstiftning om avfallstransporter

  Förordningar och lagstiftning om säker transport av farliga och icke-farliga avfallsmaterial, produkter och anordningar.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

Färdigheter

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Ge råd om avfallshantering

  Ge råd till organisationer om hur avfallsföreskrifter och förbättringsstrategier för avfallshantering och avfallsminimering kan införas i syfte att främja miljömässigt hållbara metoder och öka miljömedvetenheten.

 • Ta fram återvinningsprogram

  Ta fram och samordna återvinningsprogram; samla in och bearbeta återvinningsbara material för att reducera avfall.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Fastställa rutter för avfallsinsamling

  Fastställa och beskriva de rutter som skulle säkerställa effektiv och snabb avfallsinsamling i det angivna området.

 • Föra register över återvinning

  Föra register och behandla fakta och siffror om olika återvinningsåtgärders typ och volym.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Planera arbetet

  Planera sin tid och sina resurser för att kunna utföra sina uppgifter i tid.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Samordna förfaranden för avfallshantering

  Samordna driften av en anläggning eller organisation som hanterar avfall, t.ex. insamling, sortering, återvinning och bortskaffande av avfall, för att säkerställa optimal driftseffektivitet, förbättra metoderna för avfallsminskning och säkerställa att lagstiftningen efterlevs.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hantera budget för återvinningsprogram

  Hantera det årliga återvinningsprogrammet med motsvarande budget åt en organisation.

Source: Sisyphus ODB