Yrke centralbankschef

Centralbankschefer bestämmer penning- och regleringspolicyer, fastställer räntesatser, upprätthåller prisstabilitet samt kontrollerar de nationella penningreserverna, utfärdandet av pengar, valutakurserna och guldreserverna. De övervakar och kontrollerar banksektorn.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Likviditetsförvaltning

  Teori och praktik i samband med hantering av likviditet i ett företag i syfte att underlätta uppfyllandet av skyldigheterna gentemot tredje part utan att äventyra företagets verksamhet eller att det leder till betydande förluster.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Finansiell jurisdiktion

  Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

 • Offentlig politik

  Regeringens politiska aktiviteter, planer och avsikter gällande konkreta frågor under en mandatperiod.

Färdigheter

 • Förutspå ekonomiska trender

  Samla in och analysera ekonomiska data i syfte att förutsäga ekonomiska trender och händelser.

 • övervaka landets ekonomi

  Övervaka ekonomin i ett land och dess finansinstitut, t.ex. banker och andra kreditinstitut.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Hantera värdepappershandel

  Hantera och ansvara för försäljning och köp av omsättningsbara finansiella produkter som aktier och värdepapper.

 • Fastställa penningpolitiska åtgärder

  Identifiera åtgärder som rör ett lands ekonomiska politik och som syftar till att upprätthålla prisstabilitet och kontrollera penningmängden, t.ex. ändra räntan eller inflationstakten.

 • övervaka kreditinstitut

  Bedriva banktillsyn och kontrollera dotterbolagens verksamhet, t.ex. kredittransaktioner och kassareserv.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Utveckla en organisationsstruktur

  Skapa och utveckla organisationsstrukturen för en grupp personer som arbetar tillsammans för att förverkliga organisationens mål.

Source: Sisyphus ODB