Yrke chef, översättningsbyrå

Chefer (översättningsbyrå) övervakar verksamhet vid tillhandahållande av översättningstjänster. De samordnar arbetet av ett team av översättare som översätter skriftligt material från ett språk till ett annat. De säkerställer kvaliteten på byråns översättningstjänster och administration.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Kundvård

  Den kundorienterade ledningsstrategin och de grundläggande principerna för framgångsrika kundrelationer som fokuserar på kontakter med kunder, t.ex. tekniskt stöd, kundservice, eftermarknadsservice och direktkommunikation med kunden.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

Färdigheter

 • Följa etiska regler för översättningsverksamhet

  Utföra översättningsverksamhet i enlighet med godtagna etiska principer. Detta inbegriper rättvisa, öppenhet och opartiskhet. Du ska inte döma eller låta personliga åsikter påverka kvaliteten på översättningen eller tolkningen.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Följa kvalitetsstandarder för översättning

  Uppfylla överenskomna standarder såsom Europastandard EN 15038 och ISO 17100 för att säkerställa att kraven på leverantörer av språktjänster uppfylls och för att garantera enhetlighet.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Ta ansvar för affärsledning

  Anta och ta på sig det ansvar som det innebär att driva ett företag, med prioritering av ägarnas intressen, samhällets förväntningar och arbetstagarnas välbefinnande.

 • Förhandla avtal med tjänsteleverantörer

  Anordna avtal med leverantörer om boende, transport och fritidstjänster.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Utveckla en översättningsstrategi

  Göra efterforskningar för att bättre förstå ämnet och formulera rätt frågor för att få fram den information som behövs.

 • Förstå material som ska översättas

  Läsa och analysera innehållet och ämnena för det material som ska översättas. Översättaren måste förstå texten för att kunna översätta innehållet på bästa sätt. Översättning ordagrant är inte alltid möjligt, utan översättaren måste navigera genom språket för att bäst bevara textens betydelse.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • översätta olika sorters texter

  Förstå vilken typ av text som ska översättas, till exempel kommersiell och industriell dokumentation, personliga dokument, journalistik, romaner, kreativa texter, intyg, myndighetsdokumentation och vetenskapliga texter.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • Bedöma tjänsters kvalitet

  Testa och jämföra olika varor och tjänster för att bedöma deras kvalitet och ge detaljerad information till konsumenter.

 • Kontrollera översättningar

  Grundligt läsa översatta verk för att säkerställa att de är korrekta och ändamålsenliga.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Förhandla om försäkringsersättning

  Förhandla med försäkringsbolag och kärande för att underlätta överenskommelser om en uppgörelse som försäkringsbolaget måste tillhandahålla käranden, såsom att täcka reparationskostnader för skador, med beaktande av värderingsrapporterna och bedömningen av täckningen.

 • Behärska språkregler

  Behärska tekniker och bruk för de språk som ska översättas. Detta omfattar både ditt eget modersmål och främmande språk. Känna till tillämpliga standarder och regler och identifiera de uttryck och ord som är lämpliga att använda.

 • Bevara originaltexten

  Översätta texter utan att lägga till, ändra eller utelämna något. Se till att det ursprungliga budskapet överförs. Undvika att låta texten påverkas av egna känslor och åsikter.

 • Korrekturläsa text

  Läsa en text noggrant, söka efter, granska och rätta fel för att se till att innehållet är godtagbart för publicering.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

Source: Sisyphus ODB