Yrke chef, auktionshus

Chefer (auktionshus) ansvarar för personalen och verksamheten på ett auktionshus. De hanterar även auktionshusets finansierings- och marknadsföringsaspekter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Auktionsformer

  Specifikationer för auktioner och olika auktionstyper, t.ex. öppna kontra stängda auktioner; budstrategier som falska bud, underbud, o.s.v.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

Färdigheter

 • Leda verksamheten i auktionshus

  Sköta den dagliga driften av ett auktionshus. Organisera all verksamhet och samordna de olika avdelningarna inom ett auktionshus. Utarbeta en handlingsplan och se till att det finns tillräckliga medel.

 • Upprätta kontakt med säljare

  Identifiera varuförsäljare och etablera kontakt.

 • Förbereda för auktion

  Identifiera och förbereda platsen för auktion; förbereda och visa föremål som ska säljas; förbereda auktionsrummet genom att sätta stolar och mikrofoner på plats.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Upprätta avtal mellan auktionsförrättare och säljare

  Upprätta ett avtal som ska fullgöras av auktionsförrättaren och säljaren; ange avtalsvillkoren samt rättigheter och skyldigheter av varje berörd part.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

Source: Sisyphus ODB