Yrke chef, försäkringsprodukt

Chefer (försäkringsprodukter) fastställer och styr utarbetandet av nya försäkringsprodukter efter produktlivscykelpolicyn och den allmänna försäkringsstrategin. De samordnar även marknadsförings- och försäljningsrelaterade aktiviteter med anknytning till företagets specifika försäkringsprodukter. De informerar sina försäljningschefer (eller försäljningsavdelningen) om sina nyutvecklade försäkringsprodukter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Finansiella produkter

  De olika typer av instrument som tillämpas på hantering av kassaflöden som finns tillgängliga på marknaden såsom aktier, obligationer, optioner eller fonder.

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Försäkringstyper

  De olika befintliga typerna av strategier för överföring av risker eller förluster och deras egenskaper, t.ex. sjukförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Marknadsföring

  Den akademiska disciplinen och funktionen inom en organisation som fokuserar på marknadsundersökningar, marknadsutveckling och utformning av marknadsföringskampanjer för att öka medvetenheten om företagets tjänster och produkter.

 • Försäkringsmarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på försäkringsmarknaden, försäkringsmetoder och -praxis samt identifiering av de viktigaste aktörerna inom försäkringsbranschen.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

Färdigheter

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Marknadsföra finansiella produkter

  Informera befintliga eller potentiella kunder om de olika finansiella produkter och tjänster som erbjuds av företaget.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Planera marknadsföringskampanjer

  Utveckla en metod för att marknadsföra en produkt via olika kanaler, t.ex. tv, radio, tryckta medier, onlineplattformar och sociala medier, i syfte att informera och leverera värde till kunder.

 • övervaka försäljningsverksamhet

  Övervaka verksamheten med anknytning till pågående försäljning i butiken för att se till att försäljningsmålen uppfylls, bedöma förbättringsområden och identifiera eller lösa problem som kunder kan stöta på.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Utveckla finansiella produkter

  Ta hänsyn till den genomförda finansmarknadsforskningen och organisationens mål i syfte att utveckla och övervaka implementeringen, marknadsföringen av och livscykeln för finansiella produkter, t.ex. försäkringar, gemensamma fonder, bankkonton, aktier och obligationer.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Upprätta försäkringsavtal

  Skriv ett avtal som innehåller alla nödvändiga uppgifter, t.ex. den försäkrade produkten, den betalning som ska göras, hur ofta betalningen är nödvändig, den försäkrades personuppgifter och för vilka villkor försäkringen är giltig eller ogiltig.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

Source: Sisyphus ODB