Yrke chef, hälsoinformatik

Chefer (hälsoinformatik) övervakar den dagliga driften av informationssystem som används på en medicinsk institution. De bedriver även forskning med hjälp av sina kunskaper om klinisk praxis för att hitta sätt att förbättra hälso- och sjukvården.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Klinisk forskning

  Forskning och utveckling av teknik och utrustning som används av sjukvårdspersonal för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar.

 • Vårdvetenskap

  Faktorer som påverkar människors hälsa och de terapeutiska åtgärder som främjar hälsan i syfte att förbättra individens psykiska och fysiska hälsa.

 • Databas

  Klassificering av databaser som anger deras syfte, egenskaper, terminologi, modeller och användningsområden, t.ex. XML-databaser, dokumentbaserade databaser och fulltextdatabaser.

 • Hantering av läkemedelsinteraktion

  Ledningsverksamhet relaterad till patientens interaktion med den medicinska behandling som ges.

 • Kliniska rapporter

  De metoder, bedömningspraxis, referenser och procedurer för inhämtande av synpunkter som behövs för att skriva kliniska rapporter.

 • Datavetenskap

  Den vetenskapliga och praktiska gren som omfattar grunderna för informationshantering och datoriserad beräkning, dvs. algoritmer, datastrukturer, programmering och dataarkitektur. Datavetenskapen tar itu med de metodiska förfarandenas praktiska genomförbarhet, strukturering och mekanisering för att hantera inhämtande, behandling och tillgång till information.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Samverkan inom hälso- och sjukvården

  Sättet att bete sig under gruppmöten, studiebesök och möten med yrkesutövare från olika yrkesgrupper, särskilt med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Datalagring

  Fysiska och tekniska koncept som anger hur digital datalagring ska organiseras i särskilda system, både lokalt, som hårddiskar och direktminnen (RAM), och på distans, via nätverk, internet eller molntjänster.

Färdigheter

 • Utföra klinisk kodning

  Identifiera och korrekt registrera en patients specifika sjukdomar och behandlingar med hjälp av ett klassificeringssystem för kliniska koder.

 • Ha uppsikt över användningen av kliniska informationssystem

  Ha uppsikt över den dagliga verksamheten och övervaka användningen av kliniska informationssystem, t.ex. CIS, som används för insamling och lagring av klinisk information rörande hälso- och sjukvårdsprocesser.

 • Använda främmande språk i hälsorelaterad forskning

  Använda främmande språk för att bedriva och samarbeta inom hälsorelaterad forskning.

 • Bedriva klinisk forskning

  Övervaka och genomföra nödvändig forskning för att framgångsrikt kunna köpa in, konstruera, utveckla, testa, utbilda och införa programvara för klinisk vård i enlighet med riktlinjerna för hälso- och sjukvårdsplaner.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Samla in allmänna uppgifter om patienter

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

 • Tillämpa god klinisk praxis

  Säkerställa överensstämmelse med och tillämpning av de etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder som används för att på internationell nivå genomföra, registrera och rapportera kliniska prövningar med mänskliga deltagare.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Granska patienters medicinska data

  Bedöma och granska relevanta patientuppgifter, t.ex. röntgenresultat, sjukdomshistoria och laboratorierapporter.

 • Använda avancerade kliniska färdigheter

  Använda avancerade kliniska färdigheter i specifika sammanhang efter särskild utbildning för att tillgodose kundens behov.

 • Analysera storskaliga data inom hälso- och sjukvården

  Genomföra storskalig datainsamling, t.ex. enkäter, och analysera de insamlade uppgifterna.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Använda kliniska bedömningstekniker

  Använda kliniska resonemangstekniker och klinisk bedömning vid tillämpning av diverse lämpliga bedömningstekniker, t.ex. bedömning av psykiskt tillstånd, diagnos, dynamisk formulering och planering av eventuell behandling.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

Source: Sisyphus ODB