Yrke chef, idrottsanläggning

Chefer (idrottsanläggning) leder och förvaltar en anläggning eller plats för idrott, bl.a. dess verksamhet, programplanering, försäljning, marknadsföring, hälsa och säkerhet, utveckling och personal. De ser till att anläggningen tillhandahåller utmärkt kundservice samtidigt som den uppnår sina affärsmässiga, finansiella och operativa mål.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Garantera personalens hälsa och säkerhet

  Främja och upprätthålla en kultur av hälsa, säkerhet och trygghet bland personalen genom att upprätthålla strategier och förfaranden för skydd av utsatta personer och vid behov hantera misstankar om eventuellt missbruk.

 • Genomföra operativa affärsplaner

  Genomföra den strategiska operativa affärsplanen för en organisation genom att engagera och delegera till andra, övervaka framsteg och göra anpassningar längs vägen. Utvärdera i vilken utsträckning de strategiska målen har uppnåtts, dra lärdomar, fira framgångar och lyfta fram människors bidrag.

 • Hantera incidenter

  Hantera incidenter, t.ex. olyckor, nödsituationer eller stöld, på lämpligt sätt i enlighet med organisationens riktlinjer och föreskrifter.

 • Ansvara för fysiska tillgångar

  Ansvara för fysiska tillgångar (utrustning, material, lokaler, tjänster och energiförsörjning) som behövs för att genomföra planerad verksamhet inom organisationen.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Främja jämställdhet inom idrotten

  Utveckla policyer och program som syftar till att öka deltagandet och engagemanget bland underrepresenterade grupper, såsom kvinnor och flickor, etniska minoriteter, personer med funktionsnedsättning och i vissa fall ungdomar, i sport och idrott.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Koordinera evenemang

  Ansvara för evenemang genom att hantera budget och logistik samt tillse stöd, säkerhet, krisplaner och uppföljning för evenemanget.

 • Ansvara för sin yrkesmässiga utveckling inom idrott

  Ta ansvar för att utveckla egna kunskaper och färdigheter och egen kompetens för att uppfylla nuvarande och framtida krav för arbetet och stödja sin personliga utveckling och karriärutveckling inom idrotten.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

 • Engagera frivilligarbetare

  Rekrytera, motivera och ansvara för frivilligarbetare i organisationen eller på en avdelning inom organisationen. Hantera relationen till frivilligarbetare från tiden innan de gör ett frivilligt åtagande, under hela deras tid inom organisationen fram till efter att deras formella volontäravtal har löpt ut.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Organisera aktiviteter vid anläggningen

  Utforma och främja aktiviteter för att möta kundernas efterfrågan och generera inkomster.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Ansvara för underhållet av idrottsanläggningar

  Se till att idrottsutrustning och -anläggningar kontrolleras och underhålls på rätt sätt. Detta omfattar även övervakning av större och mindre reparationer och förbättringar av utrustning och anläggningar.

 • Ansvara för kundtjänst

  Hantera tillhandahållandet av kundtjänst, bl.a. aktiviteter och strategier som spelar en viktig roll i kundtjänsten, genom att söka och genomföra förbättringar och utvecklingsåtgärder.

 • Garantera kundernas hälsa och säkerhet

  Främja och upprätthålla en kultur präglad av hälsa, säkerhet och trygghet för era kunder genom att upprätthålla strategier och förfaranden för skydd av utsatta personer och vid behov hantera misstankar om eventuellt missbruk.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Ansvara för idrottsanläggningens ekonomi

  Hantera finansiering inom idrott och fysisk aktivitet för att uppnå de fastställda målen för organisationen. Utarbeta en huvudbudget och använda den för att övervaka, utvärdera och kontrollera prestanda och vidta åtgärder för att hantera upptäckta variationer. Delegera budgetansvaret för tydligt definierade aktiviteter.

Source: Sisyphus ODB