Yrke chef, kulturanläggning

Chefer (kulturanläggning) styr verksamheten på inrättningar som tillhandahåller kulturella tjänster såsom teater, film och musik. De planerar och organiserar det dagliga verksamheten av tillhörande anställda och lokaler samt ser till att organisationen följer den senaste utvecklingen inom sitt område. De samordnar de olika avdelningarna inom anläggningen och hanterar korrekt användning av resurser, policyer och budgetar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kulturprojekt

  Syfte med, organisering och förvaltning av kulturprojekt och relaterade penninginsamlingar.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

Färdigheter

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Utveckla kulturell verksamhet

  Utveckla aktiviteter som är anpassade till den utåtriktade verksamheten och/eller publiken. Ta hänsyn till svårigheter och behov som observerats och identifierats ur perspektivet att främja nyfikenhet och allmän möjlighet att få tillgång till konst och kultur.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Bedöma behov hos kulturinstitutioners besökare

  Bedöma behoven hos besökare till muséer och konstinstitutioner för att regelbundet utveckla nya program och verksamheter.

 • Leda kulturinstitution

  Sköta den dagliga verksamheten vid en kulturinstitution. Organisera alla aktiviteter och samordna de olika avdelningarna inom en kulturinstitution. Utarbeta en handlingsplan och ordna de nödvändiga medlen.

 • Bedöma kulturinstitutioners program

  Bistå vid bedömning och utvärdering av museers och konstinrättningars program och verksamhet.

 • Upprätta en strategi för kulturinstitutioners utåtriktade verksamhet

  Utarbeta strategier för museers och andra konstinstitutioners utåtriktade verksamhet och upprätta aktivitetsprogram som riktar sig till alla målgrupper. Upprätta ett nätverk av externa kontakter för att förmedla information till de avsedda målgrupperna.

 • Arrangera kulturevenemang, festivaler och utställningar

  Anordna evenemang i samarbete med lokala aktörer i syfte att främja den lokala kulturen och det lokala kulturarvet.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Utforma kulturpolitik

  Utveckla program som syftar till att främja kulturell verksamhet och kulturellt engagemang i ett samhälle eller ett land och som reglerar organiseringen av kulturinstitutioner, kulturinrättningar och kulturella evenemang.

 • Arbeta med specialister från kulturinstitutioner

  Förmå andra yrkesutövare och specialister, både inom och utanför organisationen, att bidra till verksamheten och tillhandahålla handlingar för att förbättra allmänhetens tillgång till samlingar och utställningar.

 • Upprätta en strategi för kulturinstitutioners undervisningsverksamhet

  Skapa och utveckla en undervisningsstrategi för att engagera allmänheten i linje med museets eller kulturinstitutionens etiska grundsyn.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

 • Marknadsföra kulturinstitutioners evenemang

  Arbeta tillsammans med museipersonal eller personal från konstinstitutioner för att utveckla och marknadsföra deras evenemang och program.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

Source: Sisyphus ODB