Yrke chef, pensionsfond

Chefer (pensionsfond) samordnar pensionssystem för att ge individer eller organisationer förmåner vid pensionering. De säkerställer det löpande utnyttjandet av pensionsfonden och fastställer den strategiska policyn för utveckling av nya pensionspaket.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Offentliga program för social trygghet

  Olika områden inom social trygghet som staten tillhandahåller, vilka rättigheter medborgare har och vilka socialförsäkringsförmåner som finns, bestämmelser som reglerar socialförsäkringar och olika situationer där de gäller.

 • Sociallagstiftning

  Lagstiftning gällande skydd av individer och tillhandahållande av stöd och förmåner, t.ex. sjukförsäkringsförmåner, arbetslöshetsförmåner, välfärdssystem och andra statliga sociala trygghetssystem.

 • Förfaranden vid personalavdelning

  Olika processer, uppgifter, jargonger, roller inom en organisation samt andra särdrag hos personalavdelningen inom en organisation som t.ex. rekryteringsprogram, pensionssystem och personalutvecklingsprogram.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Pensionstyper

  De typer av månatliga belopp som betalas ut till personer som gått i pension, till exempel arbetsbaserade pensioner, sociala och statliga pensioner, invaliditetspensioner och privata pensioner.

Färdigheter

 • Organisera personalbedömning

  Organisera den övergripande personalutvärderingsprocessen.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Analysera försäkringsbehov

  Samla information om en klients försäkringsbehov och ge information och råd om alla försäkringsalternativ som är möjliga.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Främja jämställdhet i affärssammanhang

  Öka medvetenheten om och främjandet av en jämn könsfördelning genom att bedöma könens deltagande i företagens och affärsvärldens övergripande verksamhet.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Identifiera personalbehov

  Fastställa hur många anställda som behövs för att genomföra ett projekt och hur de ska fördelas i utarbetandet, produktionen, kommunikationen eller administrationen.

 • Kommunicera med förmånstagare

  Kommunicera med individer eller organisationer som har rätt till penningförmåner eller andra rättigheter för att få information om förfarandena i syfte att se till att stödmottagarna får de förmåner de har rätt till samt lämna ytterligare information.

 • Ge råd om socialförsäkringsförmåner

  Ge råd till medborgare om statligt reglerade förmåner som de är berättigade till, t.ex. arbetslöshetsersättning, familjebidrag och andra socialförsäkringsförmåner.

 • Bedöma träning

  Utvärdera träningens resultat och mål, undervisningens kvalitet och ge öppen återkoppling till tränarna och praktikanterna.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Upprätta lojalitetsprogram för anställda

  Planera, utveckla och genomföra program som syftar till att anställda är så nöjda som möjligt. Detta leder i sin tur till att anställda är lojala.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Upprätta pensionssystem

  Utarbeta planer som ger pensionsförmåner till individer, med beaktande av ekonomiska risker för den organisation som tillhandahåller förmånerna och potentiella svårigheter med att införa pensionssystemet.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

Source: Sisyphus ODB