Yrke chef, rättstjänst

Chefer (rättstjänst) övervakar den allmänna förvaltningen av ett rättstjänstekontor. De strävar efter att uppnå maximal effektivitet och ändamålsenlighet när de tillhandahåller juridiska tjänster och rådgivning samt samordnar även ett team av specialister med juridisk utbildning. De hanterar olika kundprofiler och anpassar alla tjänster till deras behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Förfaranden vid rättsavdelning

  Olika processer, uppgifter, jargonger, roller inom en organisation samt andra särdrag inom den juridiska avdelningen på en organisation som t.ex. patent, rättsfall och regelefterlevnad.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Hantering av rättsfall

  De rättsliga förfarandena från ett måls början till dess slut, till exempel dokumentation som måste utarbetas och hanteras, de personer som deltar i olika skeden av ärendet och de krav som måste vara uppfyllda innan ärendet kan avslutas.

 • Kostnadshantering

  Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet.

Färdigheter

 • Ansvara för förfaranden i rättsfall

  Övervaka de förfaranden som utförs under eller efter ett rättsligt förfarande för att se till att allt har skett i enlighet med rättsliga bestämmelser, att ärendet är slutfört innan det avslutas och att kontrollera om inga misstag har begåtts och alla nödvändiga åtgärder har vidtagits under ärendets gång från början till slut.

 • Tillhandahålla juridisk rådgivning

  Ge råd till klienter så att deras agerande är förenligt med lagstiftningen samt säkerställa att de agerar mest fördelaktigt sett till deras situation och särskilda fall, till exempel genom att tillhandahålla information, dokumentation eller handlingsråd i händelse av att klienten vill vidta rättsliga åtgärder eller om rättsliga åtgärder vidtas mot klienten.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

 • Granska rättsliga handlingar

  Läsa och tolka rättsliga handlingar och bevis om händelser i samband med det rättsliga fallet.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Fatta strategiska affärsbeslut

  Analysera företagsinformation och samråda med direktörer i beslutsprocesser rörande olika aspekter som påverkar ett företags framtidsprognoser, produktivitet och hållbarhet. Överväga alternativ och lösningar för utmaningar och fatta rationella beslut utifrån analyser och erfarenhet.

 • Ge råd om rättsliga beslut

  Ge råd till domare eller andra tjänstepersoner som fattar rättsliga beslut om vilket beslut som är korrekt, förenligt med lagen och moraliska överväganden eller mest fördelaktigt för rådgivarens klient i ett särskilt fall.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Samarbeta vid utformning av politik

  Tillhandahålla särskild kunskap och relevanta överväganden (t.ex. finansiella, rättsliga, strategiska) i frågor som bör beaktas vid utformningen av politik.

 • Hantera data för rättsliga frågor

  Samla in, organisera och sammanställa data för analys och granskning under utredningar, ingivning av regleringsrapporter och andra rättsliga processer.

 • Motivera anställda

  Kommunicera med anställda för att se till att deras personliga ambitioner överensstämmer med företagets mål och att de arbetar för att uppfylla dessa.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Träffa klienter i rättsliga ärenden

  Träffa, intervjua och ge råd till kunder för att bli förtrogen med deras behov i rättsliga frågor och upprätta ett samarbete som grundar sig på yrkesutövarens eller den juridiska byråns specialisering.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

Source: Sisyphus ODB