Yrke chef, säljfrämjande åtgärder

Chefer (säljfrämjande åtgärder) planerar och genomför säljfrämjande program på försäljningsstället. De samordnar alla insatser från personal, below-the-line-reklammaterial och konventionella reklaminsatser för att öka medvetenheten om en viss säljfrämjande åtgärd.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Marknadsbaserad prissättning

  Prisvolatilitet enligt marknads- och priselasticitet samt de faktorer som påverkar pristrender och förändringar på marknaden på lång och kort sikt.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Marknadsföringsmix

  Principen om saluföring, där de fyra grundläggande delarna beskrivs i de marknadsföringsstrategier som ska tillämpas på produkten, platsen, priset och marknadsföringen.

 • Strategi för innehållsmarknadsföring

  Processen för att skapa och dela medier och publicera innehåll för att värva kunder.

 • Prissättningsstrategier

  Teknikerna, teorierna och de allmänt vedertagna strategierna för prissättning av varor. Förhållandet mellan prissättningsstrategier och resultat på marknaden såsom vinstmaximering, avskräckande av nya aktörer eller ökning av marknadsandelen.

 • Below the line-metod

  Den marknadsföringsteknik som låter konsumenter lära känna produkter genom att smaka, röra och uppleva dem på försäljningsstället i syfte att skapa säljtillfällen.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

Färdigheter

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Samordna arbete för företagsutveckling

  Samordna insatser, planer, strategier och åtgärder mellan företagens avdelningar för att öka verksamhetens tillväxt och omsättning. Framhålla affärsutveckling som det slutliga målet för alla insatser som görs inom företaget.

 • Fånga människors uppmärksamhet

  Kontakta människor och fästa deras uppmärksamhet på ett ämne som presenteras för dem eller för att få information från dem.

 • Integrera marknadsföringsstrategier med den övergripande strategin

  Integrera marknadsföringsstrategin och dess aspekter, t.ex. marknadsdefinition, konkurrenter, prisstrategi och kommunikation, med de allmänna riktlinjerna i företagets globala strategi.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Hantera reklammaterial

  Planera och förbereda produktion av marknadsföringsmaterial tillsammans med tredje parter genom att kontakta tryckerier, komma överens om logistik och leverans och se till att tidsfristerna hålls.

 • Analysera resultat från kundtjänstundersökningar

  Analysera resultat från undersökningar som fyllts i av passagerare/kunder, analysera resultat för att identifiera trender och dra slutsatser.

 • Analysera konsumenters köptrender

  Analysera köpvanor eller dominerande kundbeteende.

 • Utvärdera marknadsföringsinnehåll

  Revidera, bedöma, anpassa och godkänna marknadsföringsmaterial och innehåll som definieras i marknadsföringsplanen. Utvärdera skriftligt material, bilder, tryck eller videoannonser, offentliga tal och uttalanden i enlighet med målen för marknadsföringen.

 • Planera marknadsföringskampanjer

  Utveckla en metod för att marknadsföra en produkt via olika kanaler, t.ex. tv, radio, tryckta medier, onlineplattformar och sociala medier, i syfte att informera och leverera värde till kunder.

 • Samarbeta med chefer för distributionskanaler

  Samarbeta med chefer för distributionskanaler för att planera och komma överens om pr-evenemang som syftar till att marknadsföra varumärken och produkter som distributionskanalerna säljer.

 • Studera säljnivåer för produkter

  Samla in och analysera säljnivåer av produkter och tjänster och använda denna information för att fastställa volym som ska produceras i följande satser samt tillse kundåterkoppling, pristrender och försäljningsmetodernas effektivitet.

 • Upprätta en medieplan

  Fastställa hur, var och när reklamen kommer att distribueras i olika medier. Besluta om konsumentmålgrupper, områdes- och marknadsföringsmål för att välja medieplattformen för reklam.

 • Planera marknadsföringsstrategi

  Fastställa målet för marknadsföringsstrategin, oavsett om det avser skapande av en image, genomförande av en prisstrategi eller ökande av medvetenheten om produkten. Fastställa tillvägagångssätt för marknadsföringsåtgärder för att säkra effektivt och långsiktigt uppfyllande av målen.

 • Samarbeta vid utveckling av marknadsföringsstrategier

  Samarbeta med en grupp yrkesverksamma för att utveckla marknadsföringsstrategier genom marknadsanalys och finansiell bärkraft och samtidigt hålla sig i linje med företagets mål.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Samarbeta med reklambyråer

  Kommunicera och samarbeta med reklambyråer vid överföring av marknadsföringsplanens mål och specifikationer. Upprätthålla kontakter för att utarbeta en marknadsförings- och reklamkampanj som återspeglar syftet med marknadsföringsplanen.

 • Meddela affärsplaner till medarbetare

  Distribuera, presentera och kommunicera affärsplaner och -strategier till ledning och anställda och se till att mål, åtgärder och viktiga budskap förmedlas på rätt sätt.

 • Fastställa mätbara marknadsföringsmål

  Ange mätbara prestandaindikatorer för marknadsföringsplanen, t.ex. marknadsandel, kundvärde, märkesmedvetenhet och försäljningsintäkter. Följa upp utvecklingen av dessa indikatorer under utarbetandet av marknadsföringsplanen.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Analysera interna företagsfaktorer

  Studera och förstå olika interna faktorer som påverkar driften av företag, t.ex. kultur, strategisk grund, produkter, priser och tillgängliga resurser.

 • Fastställa potentiella marknader för företag

  Observera och analysera resultaten av marknadsundersökningar för att identifiera lovande och lönsamma marknader. Beakta företagets särskilda styrkor och matcha dessa med marknader där ett sådant värdeerbjudande saknas.

 • Organisera faciliteter på plats

  Se till att de dagliga faciliteter som behövs för besökare, försäljare, utställare och publik i allmänhet tillhandahålls och fungerar korrekt. Sörja för mottagande, parkering, toaletter, catering och logifaciliteter.

 • Lägga årlig marknadsföringsbudget

  Beräkna både de intäkter och utgifter som förväntas betalas under det kommande året när det gäller marknadsföringsrelaterad verksamhet som reklam, försäljning och leverans av produkter till kunder.

 • Hantera lönsamhetsfrågor

  Regelbundet granska försäljnings- och vinstprestationen.

Source: Sisyphus ODB