Yrke chef, stenbrott

Chefer (stenbrott) planerar, övervakar och samordnar verksamheten på stenbrott. De samordnar utvinning, bearbetning och transport samt ser till att dessa processer löper smidigt och följer hälso- och säkerhetsstandarder. De ser till att verksamheten på stenbrottet fungerar framgångsrikt och i linje med företagets strategier och riktlinjer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Gruvdriftteknik

  Ingenjörsområden som är relevanta för gruvdrift. Principer, tekniker, förfaranden och utrustning som används vid mineralutvinning.

Färdigheter

 • Optimera finansiella resultat

  Styra och samordna organisationens finansiella verksamhet och budgetverksamhet för att optimera de finansiella resultaten.

 • Utveckla hälso- och säkerhetsstrategier för gruvdrift

  Utveckla strategier och förfaranden för hantering av hälsa och säkerhet i samband med gruvdrift. Se till att förfarandena överensstämmer med som minst nationell lagstiftning.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Utvärdera gruvutvecklingsprojekt

  Utvärdera metoder och förfaranden för gruvdrift, inbegripet avfallshantering, övergripande verksamhetsplaner, produktionstidsramar och finansierade utgifter.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • övervaka gruvproduktion

  Övervaka processer inom gruvproduktion i syfte att uppskatta den operativa effektiviteten.

 • Hantera utrustning för gruvanläggningar

  Övervaka förvärv, installation, underhåll och förvaring av utrustning för gruvdrift.

 • Informera i frågor som rör mineraler

  Kommunicera med entreprenörer, politiker och offentliga tjänstemän i frågor som rör mineraler.

 • övervaka kostnader för gruvdrift

  Övervaka kostnader för gruvdrift, projekt och nödvändig utrustning; eftersträva maximal driftkostnadseffektivitet.

 • Hantera kommersiella risker

  Analysera och utvärdera kommersiella risker och utarbeta lämpliga strategier för att hantera dessa risker.

 • Säkerställa att gruvdriftsregister upprätthålls

  Säkerställa att produktions-, miljö- och redovisningskraven uppfylls för att analysera produktiviteten och uppfylla de lagstadgade kraven.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Informera om miljöpåverkan från gruvdrift

  Förbereda samtal, föreläsningar, samråd med berörda parter och offentliga utfrågningar om miljöfrågor i samband med gruvdrift.

 • Identifiera processförbättringar

  Identifiera möjliga förbättringar av operativa och ekonomiska resultat.

 • Underhålla ritningar för ett gruvfält

  Utarbeta och underhålla översikter och ritningar över markytor och underjordiska ytor vid ett dagbrott; utföra undersökningar och göra riskbedömningar vid potentiella gruvanläggningar.

 • övervaka planering av gruvdrift

  Leda, kontrollera och granska gruvplanering och övervaka personal och verksamhet.

 • Inspektera säkerheten i gruvor

  Inspektera gruvområden för att säkerställa säkra arbetsförhållanden och säker utrustning.

Source: Sisyphus ODB