Yrke chef, stenbrott

Chefer (stenbrott) planerar, övervakar och samordnar verksamheten på stenbrott. De samordnar utvinning, bearbetning och transport samt ser till att dessa processer löper smidigt och följer hälso- och säkerhetsstandarder. De ser till att verksamheten på stenbrottet fungerar framgångsrikt och i linje med företagets strategier och riktlinjer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Gruvdriftteknik

  Ingenjörsområden som är relevanta för gruvdrift. Principer, tekniker, förfaranden och utrustning som används vid mineralutvinning.

Färdigheter

 • Optimera finansiella resultat

  Styra och samordna organisationens finansiella verksamhet och budgetverksamhet för att optimera de finansiella resultaten.

 • Utveckla hälso- och säkerhetsstrategier för gruvdrift

  Utveckla strategier och förfaranden för hantering av hälsa och säkerhet i samband med gruvdrift. Se till att förfarandena överensstämmer med som minst nationell lagstiftning.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Utvärdera gruvutvecklingsprojekt

  Utvärdera metoder och förfaranden för gruvdrift, inbegripet avfallshantering, övergripande verksamhetsplaner, produktionstidsramar och finansierade utgifter.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • övervaka gruvproduktion

  Övervaka processer inom gruvproduktion i syfte att uppskatta den operativa effektiviteten.

 • Hantera utrustning för gruvanläggningar

  Övervaka förvärv, installation, underhåll och förvaring av utrustning för gruvdrift.

 • Informera i frågor som rör mineraler

  Kommunicera med entreprenörer, politiker och offentliga tjänstemän i frågor som rör mineraler.

 • övervaka kostnader för gruvdrift

  Övervaka kostnader för gruvdrift, projekt och nödvändig utrustning; eftersträva maximal driftkostnadseffektivitet.

 • Hantera kommersiella risker

  Analysera och utvärdera kommersiella risker och utarbeta lämpliga strategier för att hantera dessa risker.

 • Säkerställa att gruvdriftsregister upprätthålls

  Säkerställa att produktions-, miljö- och redovisningskraven uppfylls för att analysera produktiviteten och uppfylla de lagstadgade kraven.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Informera om miljöpåverkan från gruvdrift

  Förbereda samtal, föreläsningar, samråd med berörda parter och offentliga utfrågningar om miljöfrågor i samband med gruvdrift.

 • Identifiera processförbättringar

  Identifiera möjliga förbättringar av operativa och ekonomiska resultat.

 • Underhålla ritningar för ett gruvfält

  Utarbeta och underhålla översikter och ritningar över markytor och underjordiska ytor vid ett dagbrott; utföra undersökningar och göra riskbedömningar vid potentiella gruvanläggningar.

 • övervaka planering av gruvdrift

  Leda, kontrollera och granska gruvplanering och övervaka personal och verksamhet.

 • Inspektera säkerheten i gruvor

  Inspektera gruvområden för att säkerställa säkra arbetsförhållanden och säker utrustning.

Source: Sisyphus ODB