Yrke chef, strategisk planering

Chefer (strategisk planering) skapar i samarbete med ett team av chefer de strategiska planerna för företaget som helhet och samordnar genomförandet per avdelning. De bidrar till tolkning av den övergripande planen och skapar en detaljerad plan för var och en av avdelningarna och filialerna. De säkerställer konsekvens i genomförandet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Förfaranden vid förvaltningsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra särdrag i förvaltningsavdelningen inom en organisation, till exempel strategiska processer och den allmänna ledningen av organisationen.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

Färdigheter

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Upprätta affärsplaner

  Planera, skriva och samarbeta i verkställandet av affärsplaner. I affärsplanen ta med och prognosticera marknadsstrategi, företagets konkurrensanalys, planens utformning och utveckling, verksamhets- och ledningsaspekterna samt den ekonomiska prognosen i affärsplanen.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Skapa visioner i företagsledningen

  Integrera ambitioner och visionära planer i både planeringen och den dagliga verksamheten i syfte att fastställa mål för företaget.

 • Fastställa organisationsstandarder

  Skriva, genomföra och främja företagets interna standarder som en del av affärsplanerna för den verksamhet och de resultatnivåer som företaget avser att uppnå.

 • Ge råd om effektivitetsförbättringar

  Analysera information och detaljer om processer och produkter för att ge råd om möjliga effektivitetsförbättringar som skulle kunna genomföras och skulle innebära en bättre resursanvändning.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • Genomföra strategiskt arbete

  Genomföra en strategi för utveckling och omvandling av företaget. Strategisk förvaltning innebär utarbetande och genomförande av ett företags viktigaste mål och initiativ från ledningens sida för ägarnas räkning, baserat på beaktande av tillgängliga resurser och en bedömning av de interna och externa miljöer där organisationen är verksam.

 • Ge råd om kommunikationsstrategier

  Förse företag och organisationer med konsulttjänster avseende deras interna och externa kommunikationsplaner och deras representation, inbegripet deras närvaro på nätet. Rekommendera förbättringar i kommunikationen och se till att viktig information når alla anställda och att deras frågor besvaras.

 • Meddela affärsplaner till medarbetare

  Distribuera, presentera och kommunicera affärsplaner och -strategier till ledning och anställda och se till att mål, åtgärder och viktiga budskap förmedlas på rätt sätt.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

 • Genomföra operativa affärsplaner

  Genomföra den strategiska operativa affärsplanen för en organisation genom att engagera och delegera till andra, övervaka framsteg och göra anpassningar längs vägen. Utvärdera i vilken utsträckning de strategiska målen har uppnåtts, dra lärdomar, fira framgångar och lyfta fram människors bidrag.

 • Leda chefer för företagets avdelningar

  Samarbeta med och vägleda ledningen för ett företags avdelningar med avseende på företagets mål, åtgärder och förväntningar som krävs enligt deras ledningsuppdrag.

 • Fullgöra lagstadgade skyldigheter

  Förstå, följa och tillämpa företagets lagstadgade skyldigheter i det dagliga arbetet.

 • Utarbeta företagsstrategier

  Tänka ut, planera och utarbeta strategier för företag och organisationer som syftar till att uppnå olika mål, till exempel etablering av nya marknader, renovering av ett företags utrustning och maskiner, genomförande av prissättningsstrategier osv.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

Source: Sisyphus ODB