Yrke chef, tillverkningsanläggning

Chefer (tillverkningsanläggningar) prognostiserar underhåll av och löpande verksamhetsplanering för byggnader avsedda för tillverkningsändamål. De kontrollerar och hanterar hälsoskydds- och säkerhetsrutiner, övervakar entreprenörernas arbete, planerar och hanterar underhåll av byggnader, brandskydds- och säkerhetsfrågor samt övervakar lokalvården.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

Färdigheter

 • övervaka entreprenörers arbete

  Leda entreprenörers arbete och bedöma om de uppfyller den överenskomna standarden och om så behövs korrigera undermåliga prestationer.

 • Göra bedömningar rörande hälsa, säkerhet och miljö

  Utföra hälso-, säkerhets- och miljöbedömningar för att säkerställa bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Planera byggnadsunderhåll

  Schemalägga underhåll av egendom, system och tjänster som ska distribueras i offentliga eller privata byggnader, i enlighet med kundens prioriteringar och behov.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Utveckla energiförbrukningsstrategier

  Bidra till att utveckla effektiva energiförbrukningsstrategier och se till att de är hållbara för byggnader. Se över byggnader och anläggningar för att kartlägga var förbättringar kan göras i fråga om energieffektivitet.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Hantera utnyttjande av lokaler

  Övervaka utformningen och utvecklingen av en plan för tilldelning av lokaler och faciliteter som baseras på användarnas behov och prioriteringar.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Säkerställa anläggningsbesiktning

  Planera och se till att det finns ett regelbundet kontrollsystem som säkerställer att de är ändamålsenliga och förebygger faror och ytterligare risker.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Driva tillverkningsanläggning

  Planera, underhålla och beakta relevanta överväganden för drivande av tillverkningsanläggningar. Säkerställa en stabil utveckling av de strategiska planerna för anläggningar och se till att de fungerar effektivt.

Source: Sisyphus ODB