Yrke chef, tolkbyrå

Chefer (tolkbyrå) övervakar verksamheten vid tillhandahållande av tolktjänster. De samordnar arbetet av ett team av tolkar som förstår och omvandlar muntlig kommunikation från ett språk till ett annat. De säkerställer kvaliteten på byråns tjänster och administration.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tolkningsmetoder

  De olika sätten att muntligt översätta ett språk, till exempel simultantolkning, konsekutivtolkning, relätolkning, viskningstolkning eller tvåspråkig tolkning.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Kundvård

  Den kundorienterade ledningsstrategin och de grundläggande principerna för framgångsrika kundrelationer som fokuserar på kontakter med kunder, t.ex. tekniskt stöd, kundservice, eftermarknadsservice och direktkommunikation med kunden.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

Färdigheter

 • Ta ansvar för affärsledning

  Anta och ta på sig det ansvar som det innebär att driva ett företag, med prioritering av ägarnas intressen, samhällets förväntningar och arbetstagarnas välbefinnande.

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • Konsekutivtolka

  Korrekt och fullständigt, och baserat på dina anteckningar, översätta det som en talare säger när talaren pausar efter två eller fler meningar. Talaren kommer att vänta tills tolken har talat färdigt.

 • Bevara originalspråkets betydelse

  Översätta tal utan att lägga till, ändra eller utelämna någonting. Se till att det ursprungliga budskapet förmedlas och att du inte låter dina egna känslor eller åsikter påverka innehållet. Arbeta för att behålla den avsedda betydelsen.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Simultantolka

  Översätta vad en talare säger korrekt och fullständigt med samma talhastighet utan fördröjning.

 • Utveckla en översättningsstrategi

  Göra efterforskningar för att bättre förstå ämnet och formulera rätt frågor för att få fram den information som behövs.

 • Bedöma tjänsters kvalitet

  Testa och jämföra olika varor och tjänster för att bedöma deras kvalitet och ge detaljerad information till konsumenter.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Behärska språkregler

  Behärska tekniker och bruk för de språk som ska översättas. Detta omfattar både ditt eget modersmål och främmande språk. Känna till tillämpliga standarder och regler och identifiera de uttryck och ord som är lämpliga att använda.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Följa etiska regler för översättningsverksamhet

  Utföra översättningsverksamhet i enlighet med godtagna etiska principer. Detta inbegriper rättvisa, öppenhet och opartiskhet. Du ska inte döma eller låta personliga åsikter påverka kvaliteten på översättningen eller tolkningen.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Utföra tvåvägstolkning

  Förstå och tolka muntliga yttranden i båda riktningarna av ett språkpar och samtidigt bibehålla talarens budskap.

 • översätta språkliga begrepp

  Översätta ett språk till ett annat. Se till att ord och uttryck överensstämmer med motsvarande ord och uttryck på andra språk samt se till att den ursprungliga textens budskap och nyanser bevaras i måltexten.

 • Tolka mellan två parter

  Omvandla ett talat språk till ett annat för att säkerställa kommunikation mellan två parter som inte talar ett gemensamt språk.

 • Tala tydligt

  Tala tydligt och precist så att andra förstår exakt vad som sägs. Uttala ord korrekt så att man inte gör fel eller oavsiktligt säger något felaktigt.

Source: Sisyphus ODB