Yrke chef, värdepappersbolag

Chefer (värdepappersbolag) organiserar aktiviteter och personer inom värdepappershandel. De planerar strategier som syftar till att öka effektiviteten i handeln med tillgångar med inriktning på lönsamhet. De kan även ge kunder råd om lämpliga transaktioner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Värdepapper

  De finansiella instrument som handlas på finansiella marknader som representerar både äganderätt för ägaren och samtidigt skyldigheten att betala emittenten. Syftet med värdepapper som ökar kapital- och risksäkringsrisken på finansmarknaderna.

 • Lagstiftning om skydd av tillgångar

  Gällande relevanta lagar, förordningar och riktlinjer på området för skydd av privata och offentliga tillgångar.

 • Risköverföring

  De finansiella tekniker som syftar till att undvika ekonomisk skada på ett företag och i stället skydda det i dess verksamhet. Detta omfattar överföring av skulder och fordringar till tredje parter som har den nödvändiga finansiella förmågan och som är specialiserade på kombinationserbjudanden och riskhantering i fråga om stordriftsfördelar.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

Färdigheter

 • Handla med värdepapper

  Köpa eller sälja omsättningsbara finansiella produkter såsom aktier och skuldebrev för egen räkning eller för en privat kund, företagskunder eller kreditinstitut.

 • Förvalta värdepapper

  Förvalta värdepapper som ägs av företaget eller organisationen, dvs. skuldebrev, aktierelaterade värdepapper och derivat, med målet att få största möjliga avkastning av dessa.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Hantera värdepappershandel

  Hantera och ansvara för försäljning och köp av omsättningsbara finansiella produkter som aktier och värdepapper.

 • Förklara finansiella detaljer för klienter

  Förklara detaljer kring finansiella produkter för klienter med enkla ord, bl.a. finansiella villkor och alla kostnader.

 • Ge råd om hantering av säkerhetsrisker

  Ge råd om strategier för hantering av säkerhetsrisker och förebyggande strategier samt deras genomförande med hänsyn till de olika typer av säkerhetsrisker som en viss organisation står inför.

 • Hantera klienters penningtransaktioner

  Betala klienternas räkningar och se till att alla andra ekonomiska ärenden hanteras på rätt sätt.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

 • Bedöma risker med klienters tillgångar

  Identifiera, utvärdera och fastställa de faktiska och potentiella riskerna för dina kunders tillgångar, med beaktande av sekretessregler.

Source: Sisyphus ODB