Yrke chef, vadhållning

Chefer (vadhållning) organiserar och samordnar en vadhållningsverksamhet. De övervakar den dagliga verksamheten och underlättar kommunikationen mellan personal och kunder. De utför kassaarbete, utbildar personal och strävar efter att öka verksamhetens lönsamhet. De ansvarar för all vadhållningsverksamhet och ser till att tillämpliga regler och bestämmelser följs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning på vadslagningsområdet

  Den officiella lagstiftning som reglerar eller förbjuder vadslagningsverksamhet.

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Vadslagning

  Förutspå resultat och satsa pengar enligt de förutspådda resultaten. De flesta vadslagningsverksamheter omfattar sport och idrott, men vadslagning kan gälla alla typer av tävlingar.

 • Redovisning

  Dokumentation och behandling av uppgifter om finansiell verksamhet.

Färdigheter

 • Ge råd om vadslagning

  Ge besökare korrekt rådgivning om vadslagning. Informera besökare om gällande lagar och restriktioner kring vadslagning.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • Känna igen tecken på problematiskt beteende vid vadslagningsspel

  Känna igen och på ett adekvat sätt reagera på tecken på spelberoende, såsom tvångstankar, irrationellt beteende och lån.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Följa vadslagningsstrategier

  Utarbeta logiska vadslagningsstrategier för att öka vinster och minska förluster vid vadhållning och matcher.

 • Ta fram statistiska finansiella rapporter

  Granska och analysera finansiella uppgifter om individer och företag för att ta fram statistiska rapporter eller register.

 • Utvärdera kundfeedback

  Utvärdera kundfeedback för att ta reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda med produkten eller tjänsten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hantera lönsamhetsfrågor

  Regelbundet granska försäljnings- och vinstprestationen.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Leda personalen vid ett vadslagningskontor

  Observera, övervaka och planera de anställdas dagliga arbetsuppgifter vid ett vadslagningskontor.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Schemalägga rekreationsanläggningar

  Schemalägga användningen av rekreationsanläggningar.

 • Uppnå säljmål

  Uppnå fastställda försäljningsmål mätta i intäkter eller sålda enheter. Uppnå målet inom en viss tidsram, prioritera sålda produkter och tjänster i enlighet med detta och planera framtida verksamhet.

 • Visa upp vadslagningsinformation

  Svara på frågor om vadslagning och visa upp vadslagningsinformation.

 • Driva rekreationsanläggning

  Sköta den dagliga driften av en kulturanläggning. Organisera all verksamhet och samordna de olika avdelningarna inom en kulturanläggning. Utarbeta en handlingsplan och se till att det finns tillräckliga medel.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Förvalta värdepapper

  Förvalta värdepapper som ägs av företaget eller organisationen, dvs. skuldebrev, aktierelaterade värdepapper och derivat, med målet att få största möjliga avkastning av dessa.

 • Hjälpa kunder

  Ge stöd och råd till kunder när de fattar inköpsbeslut genom att ta reda på deras behov; välja ut lämpliga tjänster och produkter åt dem och svara artigt på frågor om produkter och tjänster.

 • övervaka vadslagningsverksamhet

  Övervaka vadhållningsverksamhet för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt. Notera oegentligheter och se till att alla vadslagningar följer lagen och inrättningens regelverk.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Marknadsföra företaget

  Ständigt försöka framställa företaget i bästa möjliga dager och att anstränga sig extra för att se till att personalen och kunderna får den bästa möjliga erfarenheten av klubben. Förklara och aktivt marknadsföra alla klubbverksamheter för kunder.

 • övervaka kundbeteende

  Övervaka, identifiera och observera hur kundens behov och intressen utvecklas.

 • Fastställa organisationspolicyer

  Delta i fastställandet av organisationspolicyer som omfattar frågor som val av deltagare, programkrav och fördelar för tjänsteanvändarna.

Source: Sisyphus ODB