Yrke chef, verksamhetsstödjande tjänster

Chefer (verksamhetsstödjande tjänster) ansvarar för tillhandahållandet av professionella tjänster till företag. De organiserar tillhandahållandet av tjänster som är skräddarsydda för kundens behov och upprätthåller kontakter med kunder för att komma överens om avtalsenliga skyldigheter för båda parter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Kontorsadministration

  Pappersarbetet i samband med förvaltningsområdena inom kontorsmiljön. Verksamheterna eller processerna kan omfatta finansiell planering, registerföring och fakturering och förvaltning av en organisations allmänna logistik.

Färdigheter

 • Genomföra strategiskt arbete

  Genomföra en strategi för utveckling och omvandling av företaget. Strategisk förvaltning innebär utarbetande och genomförande av ett företags viktigaste mål och initiativ från ledningens sida för ägarnas räkning, baserat på beaktande av tillgängliga resurser och en bedömning av de interna och externa miljöer där organisationen är verksam.

 • Fastställa klientens behov

  Identifiera områden där klienten kan behöva stöd och undersöka möjligheter för att tillgodose kundens behov.

 • Planera arbete utifrån inkommande order

  Schemalägga uppgifter utifrån inkommande order; förutse den totala nödvändiga mängden resurser för att utföra ordern och tilldela dem korrekt. Bedöma de arbetstider, den utrustning och den arbetskraft som krävs med hänsyn till de tillgängliga resurserna.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Identifiera finansiella resurser

  Uppskatta administrations- och kommunikationskostnader, kostnader för konstnärer i enlighet med gällande avtal, hyreskostnader och produktionskostnader.

 • Upprätta affärsplaner

  Planera, skriva och samarbeta i verkställandet av affärsplaner. I affärsplanen ta med och prognosticera marknadsstrategi, företagets konkurrensanalys, planens utformning och utveckling, verksamhets- och ledningsaspekterna samt den ekonomiska prognosen i affärsplanen.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Samråda med affärskunder

  Kommunicera med kunder i ett företags- eller affärsprojekt för att introducera nya idéer, få feedback och hitta lösningar på problem.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Sköta sin egen administration

  Arkivera och organisera egna administrationshandlingar av alla olika typer.

 • Sluta affärsavtal

  Förhandla om, se över och underteckna handels- och affärshandlingar som kontrakt, affärsavtal, dokument, inköpshandlingar, testamenten och växelsedlar.

 • Fatta strategiska affärsbeslut

  Analysera företagsinformation och samråda med direktörer i beslutsprocesser rörande olika aspekter som påverkar ett företags framtidsprognoser, produktivitet och hållbarhet. Överväga alternativ och lösningar för utmaningar och fatta rationella beslut utifrån analyser och erfarenhet.

 • Identifiera personalbehov

  Fastställa hur många anställda som behövs för att genomföra ett projekt och hur de ska fördelas i utarbetandet, produktionen, kommunikationen eller administrationen.

 • Ansvara för administrativa system

  Se till att de administrativa systemen, processerna och databaserna är effektiva och välhanterade samt ger en god grund för arbetet tillsammans med den administrativa tjänstemannen/personalen/yrkesutövaren.

 • Säkerställa att reglerna för inköp och ingående av avtal följs

  Övervaka och säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med lagstadgade regler för avtal och inköp.

 • Upprätthålla yrkesmässig administration

  Registrera och organisera handlingar för yrkesmässig administration på ett heltäckande sätt, hålla kundregister, fylla i formulär eller loggböcker och utarbeta handlingar om företagsrelaterad verksamhet.

 • Uppdatera och administrera kontrakt

  Se till att kontrakt är aktuella och organisera dem enligt ett klassificeringssystem inför framtida konsultation.

Source: Sisyphus ODB