Yrke chef för information och kunskap för IKT

Chefer för information och kunskap för IKT bidrar till att definiera den organisatoriska informationsstrategin och tillämpar policyer om skapande, redigering, lagring och distribution av information och kunskaper. De förvaltar underhåll och utveckling av strukturerad och ostrukturerad information. De skapar digitala strukturer för att möjliggöra utnyttjande och optimering av information och kunskaper, hanterar dataanalys och möjliggör affärsunderrättelser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Informationsarkitektur

  De metoder genom vilka information genereras, struktureras, lagras, upprätthålls, länkas, utbyts och används.

 • Beslutsstödsystem

  De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

 • Datalagring

  Fysiska och tekniska koncept som anger hur digital datalagring ska organiseras i särskilda system, både lokalt, som hårddiskar och direktminnen (RAM), och på distans, via nätverk, internet eller molntjänster.

 • Informationsstruktur

  Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

 • Informationsextrahering

  De tekniker och metoder som används för att samla in och utvinna information från ostrukturerade eller halvstrukturerade digitala dokument och källor.

 • Ostrukturerade data

  Den information som inte är ordnad på ett fördefinierat sätt eller inte har en fördefinierad datamodell och är svår att förstå och hitta utan användning av tekniker som t.ex. datautvinning.

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • Analytisk onlinebearbetning

  De nätbaserade verktyg som analyserar, sammanställer och presenterar flerdimensionella data som gör det möjligt för användare att på ett interaktivt och selektivt sätt hämta och visa data ur specifika synvinklar.

 • Datamodeller

  Metoder och befintliga system som används för att strukturera data och visa förhållandet mellan dem samt metoder för tolkning av datastrukturer och -relationer.

 • Business intelligence

  De verktyg som används för att omvandla stora mängder rådata till relevant och användbar affärsinformation.

 • Datautvinning

  Metoder som används inom artificiell intelligens, maskininlärning, statistik och databaser för att utvinna uppgifter ur en datauppsättning.

 • Informationskategorisering

  Klassificering av information i kategorier och åskådliggörande av hur uppgifterna förhåller sig till varandra i fråga om vissa klart definierade aspekter.

 • Informationssäkerhetsstrategi

  Den plan som har definierats av ett företag för att fastställa målen för informationssäkerheten och åtgärderna för att minska riskerna, fastställa kontrollmål samt fastställa mått och riktmärken med beaktande av lagstadgade, interna och avtalsenliga krav.

Färdigheter

 • Tolka aktuella data

  Analysera data insamlade från källor som marknadsuppgifter, vetenskapliga rapporter, kundkrav och frågeformulär som är aktuella och relevanta, i syfte att bedöma utvecklingen och innovationen inom olika kompetensområden.

 • Hantera affärskunskaper

  Inrätta strukturer och distributionspolicyer för att möjliggöra eller förbättra informationsutnyttjande med hjälp av lämpliga verktyg för att ta fram, skapa och utöka företagets kompetens.

 • Migrera befintliga data

  Tillämpa migrations- och konverteringsmetoder på befintliga data för att överföra eller konvertera data mellan olika format, lagringsplatser eller datorsystem.

 • Analysera en verksamhets IT-kontext

  Undersöka en organisations externa och interna miljö genom att kartlägga dess styrkor och svagheter för att skapa en bas för företagsstrategier och ytterligare planering.

 • Skapa datamodeller

  Använda specifika tekniker och metoder för att analysera datakraven i en organisations affärsprocesser i syfte att skapa modeller för dessa data, t.ex. konceptuella, logiska och fysiska modeller. De olika modellerna har särskilda strukturer och format.

 • Hantera datainsamlingssystem

  Utveckla och hantera metoder och strategier som syftar till att maximera datakvalitet och statistisk effektivitet vid insamling av data, för att säkerställa att insamlade data optimeras för vidare bearbetning.

 • Presentera data visuellt

  Skapa visuella representationer av data, såsom kurvor eller diagram, för att underlätta förståelse.

 • Hantera IT-arkitektur

  Övervaka bestämmelser och använda IKT-teknik för att definiera systemarkitekturen och kontrollera insamling, lagring, konsolidering, sammanställning, organisering och användning av data inom en organisation.

 • Hantera informationskällor

  Identifiera relevanta interna och externa informationskällor och -leverantörer. Organisera informationsarbetsflödet och ange vilken typ av information som ska levereras.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

 • Bedöma informationsbehov

  Kommunicera med kunder eller användare för att fastställa vilken information de behöver och vilka metoder de använda för att få tillgång till den.

Source: Sisyphus ODB