Yrke chef för livsmedelstillverkning

Chefer för livsmedelstillverkning övervakar och utövar tillsyn över produktionen och har det övergripande ansvaret för bemanning och tillhörande frågor. De har därför ingående kunskaper om de produkter som tillverkas och deras produktionsprocesser. Dels kontrollerar de processparametrarna och deras inflytande på produkten, dels säkerställer de att bemannings- och rekryteringsnivåerna är tillräckliga.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

Färdigheter

 • övervaka produktionskrav

  Övervaka produktionsprocesserna och förbereda alla resurser som krävs för att upprätthålla ett effektivt och kontinuerligt produktionsflöde.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • Ansvara för korrigerande åtgärder

  Genomdriva korrigerande åtgärder och fortlöpande förbättringsplaner utifrån interna och tredje parters revisioner för att nå upp till indikatorer för livsmedelssäkerhet och kvalitetsprestanda inom överenskomna tidsramar.

 • Tillämpa statistiska metoder för kontrollprocesser

  Tillämpa statistiska metoder som försöksplanering och statistisk processtyrning för att kontrollera tillverkningsprocesser.

 • Hantera resurser vid livsmedelsproduktion

  Hantera resurser för att se till att det finns tillräcklig och utbildad personal i syfte att uppnå enhetliga resultat.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Planera tillverkning i livsmedelsanläggning

  Utarbeta planer för livsmedelsproduktion genom att planera den huvudsakliga verksamheten inom överenskomna budget- och servicenivåer. Förutse realistiska hållpunkter och kostnader för produktionsverksamheten med hänsyn till produktivitet och effektivitet.

 • Informera om produktionsplan

  Kommunicera en produktionsplan på alla nivåer så att målen, processerna och kraven är tydliga. Se till att informationen vidarebefordras till alla som är involverade i processen och att de tar på sig ansvaret för den övergripande framgången.

 • Tolka data inom livsmedelstillverkning

  Tolka data från olika källor, t.ex. marknadsdata, vetenskapliga underlag och kunders krav, i syfte att samla in information om utveckling och innovation inom livsmedelsbranschen.

 • Analysera tillverkningsprocesser för att förbättra dem

  Analysera tillverkningsprocesser i syfte att uppnå förbättringar. Utför analyserna med målet att reducera produktionsförluster och tillverkningskostnader.

 • Säkerställa kostnadseffektivitet vid livsmedelstillverkning

  Se till att hela processen med livsmedelstillverkning, från mottagning av råvaror till produktion, livsmedelstillverkning och förpackningsprocesser, är kostnadseffektiv och effektiv.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Identifiera faror på arbetsplatsen

  Utföra säkerhetsrevisioner och -inspektioner på arbetsplatser och arbetsutrustning. Se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna samt identifiera faror och risker.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Analysera trender inom livsmedels- och dryckesbranscherna

  Undersöka trender inom livsmedel med anknytning till konsumenternas preferenser. Granska viktiga marknader på grundval av både produkttyp och geografi samt tekniska förbättringar inom branschen.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Fastställa mål för kvalitetssäkring

  Fastställa mål och förfaranden för kvalitetssäkring och se till att de bibehålls och kontinuerligt förbättras genom att granska mål, protokoll, material, processer, utrustning och teknik för kvalitetsstandarder.

 • Uppnå kortfristiga mål

  Fastställa prioriteringar och omedelbara åtgärder för en kortsiktig framtid.

 • Leda anställda i livsmedelsanläggningar

  Leda anställda och övervaka produktkvaliteten på anläggningar som omvandlar råvaror, inklusive levande varelser, grönsaker och spannmål.

 • Fastställa nyckeltal för verksamheten

  Fastställa och uppnå nyckeltal i linje med företagets strategi och säkerställa att kunden krav uppfylls.

Source: Sisyphus ODB