Yrke chef för telekommunikation

Chefer för telekommunikation samordnar telekommunikationspersonalens aktiviteter för installation, felsökning, reparation och underhåll av utrustning och infrastruktur för telekommunikation. De övervakar forskning, utvärdering och införande av nya tekniker och säkerställer en säker arbetsmiljö för de anställda. De övervakar varuinventeringen samt användar- och kundstödsåtgärder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • It-kommunikationsprotokoll

  Regelsystemet som möjliggör utbyte av information mellan datorer eller andra apparater via datornät.

 • Tjänsteorienterad modellering

  Principer och grunder för serviceinriktade modeller för företags- och mjukvarusystem, som gör det möjligt att utforma och specificera serviceinriktade affärssystem inom en rad arkitekturformer, till exempel företagsarkitektur och applikationsarkitektur.

Färdigheter

 • Koordinera teknikaktiviteter

  Ge instruktioner till medarbetare och andra samarbetsparter för att nå önskade resultat inom ett tekniskt projekt eller uppnå fastställda mål inom en organisation som arbetar med teknik.

 • Använda IT-ärendesystem

  Använda ett specialiserat system för att spåra registrering, behandling och lösning av frågor inom en organisation genom att tilldela var och en av dessa frågor ett ärendenummer, registrera synpunkter från berörda personer, spåra ändringar och visa status för ärendet, tills det är klart.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Genomföra IT-revisioner

  Organisera och genomföra revisioner för att utvärdera IT-system, systemkomponenter samt system för informationsbehandling och informationssäkerhet. Identifiera och samla in potentiella kritiska problem och rekommendera lösningar som bygger på föreskrivna standarder och lösningar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Implementera IT-riskhantering

  Utveckla och implementera förfaranden för att identifiera, bedöma, behandla och minska IT-risker, såsom hacknings- och dataläckor, i enlighet med företagets riskstrategi, förfaranden och policyer. Analysera och hantera säkerhetsrisker och incidenter. Rekommendera åtgärder för att förbättra den digitala säkerhetsstrategin.

Source: Sisyphus ODB