Yrke csr-chef

Csr-chefer övervakar praxis hos organisationer och företag när det gäller etik och inverkan på samhället i allmänhet. De ger råd om socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor beroende på företagets behov. De främjar åtgärder som är miljömedvetna, filantropiska eller förknippade med mänskliga rättigheter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Bolagsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar hur företagsintressenter (som t.ex. aktieägare, anställda, direktörer, konsumenter, o.s.v.) samverkar med varandra, och de skyldigheter företagen har gentemot sina intressenter.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

Färdigheter

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Ge råd om socialt ansvar och hållbarhetsfrågor

  Informera andra om företags och organisationers sociala ansvar i samhället och ge råd om frågor i syfte att förlänga deras hållbarhet.

 • Koordinera driftspersonalens arbete

  Synkronisera den operativa personalens verksamhet och ansvar för att säkerställa att en organisations resurser utnyttjas så effektivt som möjligt i syfte att uppnå de angivna målen.

 • Främja hållbarhet

  Främja begreppet hållbarhet för allmänheten, kollegor och andra yrkesverksamma inom området genom tal, guidade rundturer, visningar och workshoppar.

 • Främja social medvetenhet

  Främja förståelsen för dynamiken i de sociala relationerna mellan individer, grupper och samhällen. Lyfta fram de mänskliga rättigheternas betydelse och vikten av en positiv social interaktion och social medvetenhet i utbildningen.

 • övervaka sociala effekter

  Övervaka organisationers och företags metoder med avseende på etik och inverkan på samhället i stort.

 • Lägga fram förbättringsstrategier

  Identifiera bakomliggande orsaker till problem och lägga fram förslag till effektiva och långsiktiga lösningar.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Ge råd om efterlevnad av myndighetsföreskrifter

  Ge råd till organisationer om hur de kan förbättra sin efterlevnad av tillämpliga obligatoriska statliga bestämmelser samt vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa fullständig efterlevnad.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Främja genomförandet av mänskliga rättigheter

  Främja genomförandet av program som fastställer bindande eller icke-bindande avtal om mänskliga rättigheter i syfte att ytterligare förbättra åtgärder för att minska diskriminering, våld, orättvisa fängelsestraff eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Även öka insatserna för att förbättra toleransen och freden samt bättre hantering av ärenden som rör mänskliga rättigheter.

 • Fastställa företagsstruktur

  Studera olika företagsstrukturer och fastställa den som bäst motsvarar företagets intressen och mål. Besluta sig för övergripande, funktionella eller produktmässiga strukturer och oberoende i ledande ställning när det gäller multinationella företag.

 • Bedöma företagsbehov

  Analysera, förstå och tolka ett företags behov av att fastställa vilka åtgärder som ska vidtas.

 • Utarbeta företagsstrategier

  Tänka ut, planera och utarbeta strategier för företag och organisationer som syftar till att uppnå olika mål, till exempel etablering av nya marknader, renovering av ett företags utrustning och maskiner, genomförande av prissättningsstrategier osv.

Source: Sisyphus ODB