Yrke datachef

Datachefer leder företags företagsövergripande dataförvaltnings- och datautvinningsfunktioner. De säkerställer att data används som en strategisk företagstillgång på den verkställande nivån samt tillämpar och stödjer en mer samarbetsinriktad och anpassad infrastruktur för informationshantering till fördel för organisationen som helhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Datalagring

  Fysiska och tekniska koncept som anger hur digital datalagring ska organiseras i särskilda system, både lokalt, som hårddiskar och direktminnen (RAM), och på distans, via nätverk, internet eller molntjänster.

 • Metoder för visuell presentation

  Visuella representations- och interaktionstekniker, som histogram, sambandsdiagram, ytdiagram, trädkartor och parallella koordinatdiagram, som kan användas för att presentera abstrakta numeriska och icke-numeriska data i syfte att öka den mänskliga förståelsen av informationen.

 • Datautvinning

  Metoder som används inom artificiell intelligens, maskininlärning, statistik och databaser för att utvinna uppgifter ur en datauppsättning.

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • Informationsstruktur

  Den typ av infrastruktur som definierar formatet av data: halvstrukturerad, ostrukturerad och strukturerad.

 • Beslutsstödsystem

  De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

Färdigheter

 • Hantera IT-arkitektur

  Övervaka bestämmelser och använda IKT-teknik för att definiera systemarkitekturen och kontrollera insamling, lagring, konsolidering, sammanställning, organisering och användning av data inom en organisation.

 • Hantera data

  Hantera alla typer av dataresurser under hela deras livscykel genom att utföra dataprofilering, valideringsanalyser, standardisering, identitetsuppdelning, rensning, utökning och granskning. Se till att alla data är ändamålsenliga med hjälp av specialiserade IKT-verktyg i syfte att uppfylla kvalitetskriterierna för data.

 • Definiera kriterier för datakvalitet

  Specificera de kriterier med hjälp av vilka datakvaliteten mäts för affärsändamål, t.ex. inkonsekvenser, ofullständighet, användbarhet och precision.

 • Hantera dataklassificering

  Övervaka det klassificeringssystem som en organisation använder för att organisera sina data. Utse en ägare till varje datakoncept eller en kombination av koncept och fastställa värdet på varje datapost.

 • Tillämpa informationsäkerhetsprinciper

  Implementera policyer, metoder och regler för data- och informationssäkerhet för att efterleva principerna om sekretess, integritet och tillgänglighet.

 • Använda beslutsstödsystem

  Utnyttja de tillgängliga IKT-system som kan användas för att underbygga företags- eller organisationsbeslut.

Source: Sisyphus ODB