Yrke direktör, ungdomsprogram

Direktörer (ungdomsprogram) utarbetar och genomför program och strategier för att förbättra och säkerställa ungdomars välbefinnande. De underlättar kommunikation med och mellan utbildnings-, rekreations-, rådgivningsinstitutioner och andra ungdomsrelaterade institutioner, anordnar evenemang för ungdomar och familjer samt främjar social rörlighet och medvetenhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ungdomars psykologiska utveckling

  Förstå utvecklingen och utvecklingsbehoven hos barn och ungdomar, observera beteenden och beroenderelationer för att utvärdera om det föreligger förseningar i utvecklingen.

 • Den sociala kontextens inverkan på hälsan

  De sociala och kulturella aspekterna av en individs beteende och deras inverkan på hälsan.

 • Pedagogik

  Gren inriktad på undervisningens teori och praktik, inbegripet olika undervisningsmetoder för utbildning av enskilda personer eller grupper.

Färdigheter

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Analysera måluppfyllelse

  Analysera de åtgärder som vidtagits för att nå organisationens mål i syfte att bedöma vilka framsteg som gjorts, huruvida målen är genomförbara och för att säkerställa att målen kan uppnås till satta deadlines.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Utarbeta ett pedagogiskt koncept

  Utarbeta ett specifikt koncept som beskriver de utbildningsprinciper som organisationen bygger på och de värden och beteendemönster som organisationen förespråkar.

 • Främja insatser för skydd av unga

  Förstå skydd och vad som bör göras i fall av faktisk eller potentiell skada eller missbruk.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Främja social medvetenhet

  Främja förståelsen för dynamiken i de sociala relationerna mellan individer, grupper och samhällen. Lyfta fram de mänskliga rättigheternas betydelse och vikten av en positiv social interaktion och social medvetenhet i utbildningen.

 • Främja social förändring

  Främja förändringar i förhållanden mellan individer, familjer, grupper, organisationer och samhällen genom att beakta och hantera oförutsägbara förändringar på mikro-, makro- och mellannivå.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Analysera specifika gruppers behov

  Identifiera och svara på specifika sociala problem inom en grupp, avgränsa problemets omfattning och beskriva resurser som behövs för att ta itu med problemet samt identifiera befintliga resurser och tillgångar inom gruppen som kan bidra till att lösa problemet.

Source: Sisyphus ODB