Yrke djurparkszoolog

Djurparkszoologer arbetar oftast som chefer på mellannivå inom en institution. En stor del av deras arbete avser tillsyn, förvaltning och utveckling av djursamlingen. Detta är ofta förknippat med djurhållnings- och djurskyddspolicy, anskaffning av och förfogande över djurparksdjur samt utveckling av nya utställningsområden. Djurparksdjur förvärvas normalt genom program för uppfödning i fångenskap. Djurparkens insamling av, handel med och transport av djur regleras av statliga myndigheter och även av medlemsorganisationer för djurparker. Djurparkszoologer fungerar följaktligen som en kontaktlänk mellan dessa organ och djurparken. Dessutom spelar de en aktiv roll i förvaltningen av djurparksfunktioner och alla typer av program för uppfödning i fångenskap.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Inköp av djur

  Relevanta juridiska, rekommenderade och etiska överväganden i samband med inköp och avyttring av djur.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Tillämpad zoologi

  Den vetenskapliga gren som studerar hur djurs anatomi, fysiologi, ekologi och beteende kan tillämpas i ett visst praktiskt sammanhang.

 • Djurparkslagstiftning

  Nationella, regionala och internationella bestämmelser om djurparker.

 • Program för djuruppfödning

  Principer som är relevanta för förvaltning av avelsprogram, t.ex. populationsgenetik och demografi, nationell och internationell lagstiftning, policyer och förfaranden inom branschorganisationer eller relevanta sammanslutningar.

 • Rekreationsverksamhet

  Området rekreationsverksamhet för kunder samt dess kännetecken och uttrycksformer.

 • Djurens evolution

  Djurens evolutionshistoria och utvecklingen av arter och deras beteende genom domesticering.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

Färdigheter

 • Garantera besökares hälsa och säkerhet

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera fysisk säkerhet för en publik eller personer som besöker en aktivitet. Förbereda åtgärder i nödsituationer. Administrera första hjälpen och direkta nödevakueringar.

 • Fastställa dagliga prioriteringar

  Fastställa dagliga prioriteringar för personal; hantera arbetsbelastning med flera uppgifter effektivt.

 • Schemalägga rekreationsanläggningar

  Schemalägga användningen av rekreationsanläggningar.

 • Fastställa organisationspolicyer

  Delta i fastställandet av organisationspolicyer som omfattar frågor som val av deltagare, programkrav och fördelar för tjänsteanvändarna.

 • Driva rekreationsanläggning

  Sköta den dagliga driften av en kulturanläggning. Organisera all verksamhet och samordna de olika avdelningarna inom en kulturanläggning. Utarbeta en handlingsplan och se till att det finns tillräckliga medel.

 • Leda arbetet

  Övervaka, instruera och planera arbetet för team eller enskilda medlemmar i teamet. Upprätta tidsscheman och se till att de följs.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Boka möten

  Boka och planera yrkesutnämningar eller möten för kunder eller överordnade.

 • Organisera zoologiska utställningar

  Organisera zoologiska utställningar och visa upp levande djur samt zoologiska samlingar.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Hantera logistik

  Skapa en logistisk ram för transport av varor till kunder och för mottagande; genomföra och följa upp logistiska processer och riktlinjer.

 • Utforma riktlinjer för bekämpning av zoonoser

  Bedriva forskning och utarbeta riktlinjer, rutiner och strategier för bekämpning av zoonoser och livsmedelsburna sjukdomar.

 • Ha översikt över djurhantering

  Ha översikt över alla aspekter av djurhantering.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

 • Ansvara för verksamhetsbudget

  Förbereda, övervaka och anpassa driftsbudgetar tillsammans med den ekonomiska/administrativa chefen/yrkesverksamma inom konstinstitutet/enheten/projektet.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Läsa djurparksrapporter

  Läsa och bearbeta djurskötares och annan djuparkspersonals rapporter och sammanställa informationen i djurparksrapporter.

 • Ansvara för djurparkspersonal

  Ansvara för djurparkspersonal, inbegripet djurparkens personal på alla nivåer och/eller veterinärer och/eller utbildare och/eller parkförvaltare.

 • Utarbeta fritidsprogram

  Utarbeta planer och strategier som syftar till att tillhandahålla önskade fritidsaktiviteter för en målgrupp eller i ett samhälle.

 • Bedöma människors och djurs förutsättningar att arbeta tillsammans

  Säkerställa arbetsharmoni mellan människor och djur när det gäller fysiska egenskaper, kapacitet, temperaturförhållanden och potential.

 • Leda daglig informationsverksamhet

  Direkt daglig drift av olika enheter. Samordna program-/projektverksamhet för att säkerställa respekten för kostnader och tidsåtgång.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Företräda organisationen

  Agera som företrädare för institutionen, företaget eller organisationen inför allmänheten.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Garantera personalens hälsa och säkerhet

  Främja och upprätthålla en kultur av hälsa, säkerhet och trygghet bland personalen genom att upprätthålla strategier och förfaranden för skydd av utsatta personer och vid behov hantera misstankar om eventuellt missbruk.

 • Ge råd om djurinköp

  Ge råd till klienter och kunder om djurinköp.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Upprätthålla kataloger över samlingar

  Beskriva, förteckna och katalogisera posterna i samlingen.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Vara ordförande vid ett möte

  Leda ett möte med en grupp människor för att utarbeta planer och beslut som ska genomföras av företaget.

 • Främja fritidsverksamhet

  Främja genomdrivandet av fritidsprogram i en gemenskap samt de rekreationstjänster som tillhandahålls av en organisation eller institution.

 • Koordinera evenemang

  Ansvara för evenemang genom att hantera budget och logistik samt tillse stöd, säkerhet, krisplaner och uppföljning för evenemanget.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Utföra behandling av djur

  Utföra medicinska ingrepp på djur, inklusive genom behandlingar, administrering av läkemedel och bedömningar av djurets hälsotillstånd.

 • Arbeta effektivt med andra djurorganisationer

  Utveckla och upprätthålla förbindelser med andra organisationer, till exempel välgörenhetsorganisationer, statliga organ, icke-statliga organisationer och djurrättsorganisationer, i syfte att främja djurs hälsa och välbefinnande. Informera om de veterinära principerna och verka i tvärvetenskapliga grupper bestående av personer med varierande vetenskaplig och administrativ kunskap.

Source: Sisyphus ODB