Yrke driftschef, järnvägstransport

Driftschefer (järnvägstransport) ansvarar för övervakning, utformning och kontroll av transportverksamhet. De kan arbeta hos järnvägsoperatörer med uppgifter såsom hantering av säkert och effektivt tillhandahållande av transporttjänster, bl.a. kundrelationsarbete eller hantering av personal och arbetsorganisation på detta område. De driftschefer som arbetar hos infrastrukturoperatörer ansvarar för att nätet används på ett effektivt och säkert sätt. Detta inkluderar planering av tidtabeller och tilldelning av ankomst- och avgångstider till kunder. De planerar även anläggnings- och underhållsarbeten. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Järnvägsinfrastruktur

  Djup förståelse för järnvägsinfrastrukturens egenskaper: järnvägsteknik, spårmätare, signalering på järnväg, järnvägsförbindelser, o.s.v.

 • Järnvägars fysiska egenskaper

  Förtrogenhet med alla fysiska aspekter av järnvägar, inbegripet tågstationer, lutning och hastighetsgränser.

 • Finansiering av järnvägsprojekt

  Grundlig kunskap om hur järnvägsprojekt finansieras, t.ex. genom offentlig eller privat finansiering eller offentligt-privat partnerskap, inbegripet alla olika aktörer som kan beröras.

 • Tågtrafikplanering

  Grundligt förstå de tekniker, förfaranden och verktyg som används för att utarbeta en tågtidtabell. Känna till olika typer av tågplaner och identifiera eventuella begränsningar som ska beaktas i planeringsverksamheten.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Moderna elektriska signalsystem

  Förstå traditionella och moderna signalsystem; använda järnvägssignalsystem.

 • Hantering av driftstörningar inom järnväg

  Grundlig kunskap om förhållanden, orsaker och effekter av tågstörning eller urspårning och drift vid störningar, inklusive uppgifter som ska utföras samt verktyg som ska användas.

 • Ramlagstiftning för järnväg

  Känna till och tillämpa ramlagstiftning för järnväg där det finns krav på järnvägar i EU. Veta vilken lagstiftning som gäller för gränsöverskridande godstransit.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utföra riskhantering för järnvägsverksamhet

  Identifiera riskfaktorer förknippade till olika områden av järnvägsverksamhet: utarbeta lämpliga strategier för att reducera dessa risker.

 • Planera åtgärder för att mildra effekterna av järnvägsincidenter

  Planera, prognostisera och ta fram åtgärder som syftar till att mildra effekterna av järnvägsincidenter, oväntade situationer och nödsituationer.

 • Bedöma prestandan inom järnvägsverksamhet

  Bedöma bästa praxis inom järnvägsverksamhet och utarbeta strategier för att förbättra prestandan.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Upprätthålla regler rörande järnvägssäkerhet

  Främja och upprätthålla säkerhetsrutiner och EU-förordningar för att se till att järnvägssäkerheten upprätthålls och kontinuerligt förbättras med hänsyn till den europeiska lagstiftningens utveckling.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Utveckla personal

  Leda anställda att uppfylla organisationens förväntningar på produktivitet, kvalitet och måluppfyllelse. Ge effektiv feedback om resultat genom erkännande och belöning av anställda i samarbete med personalchefen vid behov.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

Source: Sisyphus ODB