Yrke driftschef, vägtransport

Driftschefer (vägtransport) övervakar de dagliga vägtransportprocesserna, hanterar processer och strävar efter att uppfylla kundernas förväntningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning rörande vägtransport

  Kunskap om bestämmelser om vägtransport på regional, nationell och europeisk nivå i frågor som rör säkerhets- och miljökrav.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Nationellt vägnät

  Det nationella vägnätet med dess rutter, restriktioner, trängselområden och föreskrifter.

 • Städers vägnät

  Stadens vägnät och dess möjligheter, begränsningar, trängselproblem och områden med hög belastning.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

Färdigheter

 • Hantera datorbaserade styrsystem för transportverksamhet

  Hantera digitala styrsystem för att säkerställa dataöverföring mellan bussar; övervaka information i realtid om infrastruktur, trafikförhållanden, trafikljus; kontrollera röstmeddelanden i bussar och ge passagerarna information i realtid.

 • Etablera kontakt med transportföretag

  Etablera förbindelser med transportföretag för att förhandla fram förmånliga avtal för transport av varor och boskap.

 • Analysera transportkostnader

  Identifiera och analysera transportkostnader, servicenivåer och tillgänglighet för utrustning; ge rekommendationer och vidta förebyggande/korrigerande åtgärder.

 • Genomföra miljöåtgärder för vägtransport

  Tillämpa Europeiska kommissionens strategier för att minska koldioxidutsläpp; genomdriva miljöåtgärder för att säkerställa att målen för att minska CO²-utsläpp uppfylls.

 • Analysera rapporter från passagerare

  Analysera rapporter från passagerare (dvs. om oförutsedda händelser eller tillbud såsom vandalism eller stöld) för att kunna ge underlag för strategiskt beslutsfattande.

 • Planera underhåll av fordonsflottan

  Utvärdera det årliga programmet för underhåll av flottor; genomföra flottans underhållsverksamhet utan att störa regelbundna funktioner.

 • Analysera vägtrafikmönster

  Fastställa de mest effektiva vägtrafikmönstren och rusningstiderna för att öka effektiviteten i tidtabellen.

 • Samordna transportflotta

  Samordna och tillse transportflottan i alla dess trafikfunktioner; upprätthålla servicenivåer parallellt med att kostnaderna hålls på ett mininum.

 • Fatta oberoende verksamhetsbeslut

  Fatta omedelbara verksamhetsbeslut utan att hänvisa till andra, med beaktande av omständigheterna samt relevanta förfaranden och lagstiftning. Avgöra vilket alternativ som är bäst i en viss situation.

 • Ansvara för kundupplevelse

  Följa, skapa och övervaka kundens upplevelse och uppfattning av varumärke och service. Se till att kunderna har en behaglig kundupplevelse, behandla kunderna på ett vänligt och hövligt sätt.

 • Fokusera på service

  Aktivt söka efter effektiva sätt att hjälpa människor.

 • Tilldela fordon utifrån behov

  Tilldela fordon utifrån en bedömning av efterfrågan i förhållande till den avsedda frekvensen och anläggningens belägenhet. Avgöra vilket fordon som är lämpligast med tanke på den avsedda tjänsten.

 • Ta fram effektiviseringsplaner för logistikverksamhet

  Utarbeta och införliva planer som syftar till att öka effektiviteten och minska avfall/slöseri i logistikverksamhet.

 • Planera utbyte av fordon

  Planera och anordna utbyte av fordon efter bedömningar av fordonsflottan och se till att den normala verksamheten inte påverkas av bytena.

 • Samordna fortbildning av transportpersonal

  Samordna personalens fortbildning när det gäller ändrade rutter, tidtabeller eller nya förfaranden som de måste följa i tjänsten.

 • Genomföra effektiviseringsplaner för logistikverksamhet

  Genomföra effektiviseringsplaner som utarbetas av chefer för anläggningar. Använda teknik, resurser och utbildning för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Samordna vägtransport

  Planera och samordna vägtransport, distribution och passagerartransport; se till att passagerare och varor når sina destinationer säkert och punktligt.

 • Sätta transportmål

  Sätta upp transportmål och se till att de anställda och verksamheterna når sina mål.

Source: Sisyphus ODB